Kunngjøringer
Publisert 30.03.2021

Detaljregulering Langbakken Gård, endelig behandling,  vedtatt i kommunestyret 22.03.21.

 

Publisert 22.01.2021

På grunn av lang nedetid på kommunens hjemmeside og epostsystem de to siste dager forlenges høringsfristen for uttalelser i forbindelse med søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Kjølberget vindkraftverk  til 26.01.21.

Publisert 05.01.2021

Våler kommune har motatt søknad fra Austri Kjølberget DA om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Våler for Kjølberget vindkraftverk. 

Publisert 17.11.2020

NAF Trafikksenter AS Vålerbanen søker om endring av klokkeslett på stevnet «Gatebil» til klokken 10:00 – 17:00 på søndager og en tillatelse for testkjøring av elektrisk bil i juli måned. Fylkesmannen i Innlandet ber om uttalelse til søknaden innen 7. desember 2020.

Publisert 13.10.2020

Detaljreguleringsplan for langbakken gård er utlagt til offentlig ettersyn.
 

Publisert 07.05.2020

I henhold til domstollovens § 68 ligger formannskapets forslag ute til gjennomsyn t.o.m 18. mai 2020

Publisert 11.12.2019

Planutvalget i Våler vedtok 25.11 å legge utkast til  Energi- og Klimaplan ut på høring. Frist for innspill til planen er satt til 01.02.2020.

Publisert 04.11.2019

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av arbeid med detalj­regulerings­plan for ny forbindelse mellom Skolevegen og Kirkestuvegen i Våler sentrum. Planarbeidet gjennomføres av Plan1 AS i regi av Våler kommune.

Publisert 30.01.2019

 

Kommunestyret vedtok 10.12.2018 med hjemmel i FOR-1988-05-15-356-§4LOV-1977-06-10-82-§4 «Forskrift om snøskuterløyper i Våler kommune, Hedmark».

Publisert 30.01.2019

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av arbeid med detalj­regulerings­plan for ny barneskole og flerbrukshus i Våler sentrum. Planarbeidet gjennomføres av Plan1 AS i regi av Våler kommune.