Kunngjøringer
Publisert 17.11.2020

NAF Trafikksenter AS Vålerbanen søker om endring av klokkeslett på stevnet «Gatebil» til klokken 10:00 – 17:00 på søndager og en tillatelse for testkjøring av elektrisk bil i juli måned. Fylkesmannen i Innlandet ber om uttalelse til søknaden innen 7. desember 2020.

Publisert 13.10.2020

Detaljreguleringsplan for langbakken gård er utlagt til offentlig ettersyn.
 

Publisert 07.05.2020

I henhold til domstollovens § 68 ligger formannskapets forslag ute til gjennomsyn t.o.m 18. mai 2020

Publisert 11.12.2019

Planutvalget i Våler vedtok 25.11 å legge utkast til  Energi- og Klimaplan ut på høring. Frist for innspill til planen er satt til 01.02.2020.

Publisert 04.11.2019

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av arbeid med detalj­regulerings­plan for ny forbindelse mellom Skolevegen og Kirkestuvegen i Våler sentrum. Planarbeidet gjennomføres av Plan1 AS i regi av Våler kommune.

Publisert 30.01.2019

 

Kommunestyret vedtok 10.12.2018 med hjemmel i FOR-1988-05-15-356-§4LOV-1977-06-10-82-§4 «Forskrift om snøskuterløyper i Våler kommune, Hedmark».

Publisert 30.01.2019

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av arbeid med detalj­regulerings­plan for ny barneskole og flerbrukshus i Våler sentrum. Planarbeidet gjennomføres av Plan1 AS i regi av Våler kommune.

Publisert 14.11.2018

Solør Renovasjon IKS (SOR) er et interkommunalt selskap med kommunene Våler, Åsnes og Grue som eiere.  
Vi trenger en ny medarbeider hos oss, og ønsker at DU søker på stillingen, hvis DU synes den ser spennende ut.