Varsel om oppstart av planarbeid for gnr/bnr 81/75 I Våler kommune

Hensikten med planen er å legge til rette for 8-10 nye hyttetomter. Varslet planområde er på ca. 102,7 daa. Endelig planavgrensning vil bli justert etter høringsperioden og omfatte et mindre areal. Store deler av området reguleres til LNF-område. Området ligger langs Åsvegen, øst for Sørskogbygdvegen

Alle sakens dokumenter finner du her:

Varsel om oppstart av planarbeid for gnr/bnr 81/75 I Våler kommune
Tittel Publisert Type
1942_1_Varsel om oppstart

25.01.2022 Filtype: sos. Klikk for å laste ned 1942_1_Varsel om oppstart.sos
1942_R01_Varsel om oppstart

25.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1942_R01_Varsel om oppstart.pdf
1942_ Varsel om oppstart hyttetomter Våler

25.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1942_ Varsel om oppstart hyttetomter Våler.pdf
1942_Oppstartsmøtereferat Hyttetomter gnr-bnr 81-75

25.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1942_Oppstartsmøtereferat Hyttetomter gnr-bnr 81-75.pdf
1942_Planinitiativ Hyttetomter gnr-bnr 81-75 - KU-vurdering

25.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1942_Planinitiativ Hyttetomter gnr-bnr 81-75 - KU-vurdering.pdf

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til: Arealtek AS v/Hanne Marie Lium, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum, hanne@arealtek.no, mobil: 918 68 084. Det planlegges med 1. gangs behandling før sommeren 2022. Frist for å komme med merknader til oppstartsvarselet er 22.02.2022. Det vil også bli anledning til å komme med merknader til planforslaget i forbindelse med offentlig høring. Det gjøres oppmerksom på at innsendte merknader ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling