Våler kommuneskoger KF

Fra 1.juli 2021 ble kommuneskogen etter vedtak i kommunestyret etablert som kommunalt foretak med Våler kommune som eneeier. Foretaket har som formål å forvalte, drifte og utvikle kommunens jord- og skogeiendommer.  Eiendommen omfatter i alt ca. 92.000 daa skog, utmark og jordbruksarealer. 

Av dette arealet er ca. 7.200 daa oppdelt i parseller, avsatt til mulig oppdyrking på Haslemoen.  
1.375 daa er fulldyrket areal som leies bort på 10-årige avtaler til lokale bønder. 

På eiendommen er det ca. 70.700 daa produktiv skog.

Skogen er fordelt på 13 teiggrupper med til sammen 95 enkeltteiger beliggende både øst og vest for Glomma. De største enkleltteigene er Bølsjø skog i Risberget og Kynndalsmoen/Åkerberget på østsiden av Glomma. Vest for Glomma er Sjurderud seterskog den største teigen. 

 

Våler kommuneskoger KF - Klikk for stort bildeVåler kommuneskoger

 

I følge langtidsplanen for kommuneskogen skal det årlig avvirkes i størrelsesorden 26-27.000 kbm tømmer, hvorav ca 3.000 kbm skal være fra tynningshogster.  Kommuneskogens tømmerleveranser har over tid utgjort om lag 1/6 del av det totale årlige tømmerkvantumet i Våler. 

Avvirkede felter følges opp med skogkulturtiltak som markberedning, såing og planting, samt ungskogpleie. Dette skal sikre den langsiktige tømmerproduksjonen og optimal binding av CO2 i kommuneskogen.  PEFC-skogstandard skal ligge til grunn for alle tiltak i skogen.

Det skal årlig leveres et økonomisk bidrag til kommunen i henhold til kommunestyrets budsjett. Overskytende avsettes på fond. 

Hogst- og skogkulturoppdrag m.m. utføres av Glommen Mjøsen skog på en flerårig avtale.

Kommuneskogen ledes av et politisk oppnevnt styre bestående av 5 personer.  Styrets leder er p.t.  Arne Ivar Øvergård. 

Øvrige medlemmer i skogstyret er :

  • Lise Berger Svenkerud, 
  • Kjell Konterud, 
  • Espen Svenneby 
  • Ada Bredalen Foss

Den daglige driften forestås fra august-23 av daglig leder, Dag Kjetil Gjerdrum.  

Kommuneskogen har sitt kontorlokale i biblioteket i Våler sentrum.  

Kontaktinfo:

Dag Kjetil Gjerdrum mobil 975 44 506
e-post: dkg@vis.kommune.no

Arne Ivar Øvergård mobil 905 72 901 
e-post: ai.overgard@hageli.no

Våler kommuneskoger KF Org.nr. 927 150 700


Vedtekter (PDF, 97 kB)

Kommuneskogens langtidsplan (PDF, 2 MB) 

Årsberetning 2022  (PDF, 364 kB)