Spesialundervisning

Hvis eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av den vanlige undervisningen, har elevne rett til spesialundervisning. Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal PPT skrive en sakkyndig vurdering.

For elever som mottar spesialundervisning, skal skolen i nært samarbeid med eleven og elevens foresatte utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP). Den individuelle opplæringsplanen vil da erstatte læreplanverket "Kunnskapsløftet" på nærmere definerte område.

For elever som får sin opplæring etter en IOP, kan det kreves fritak fra vurdering med karakter i de fag den individuelle opplæringsplanen omfatter. I fag der det blir gitt flere karakterer (for eksempel i norsk med karakterer i begge skriftlige målformer og i muntlig) kan elevens foresatte velge om fritaket skal gjelde alle karakterene eller bare en eller to av dem.

Elevens foresatte melder fra til skolens rektor om det ønskes fritak fra vurdering med karakter, og i så fall hvilke fag eller deler av fag fritaket omfatter.