Godt nytt år ønskes dere alle der ute ;-)

Grunnet den alvorlige situasjonen med Korona-virus i landet vårt er kontoret nå stengt for ordinært publikumsmottak. Det henstilles til avklaring av saker over telefon eller gjennom digital kommunikasjon, via e-post eller digitale søkeportaler.

De ansatte har i hovedsak hjemmekontor og evt nødvendige besøk MÅ avtales i forkant. Alle ansatte nås pr telefon / e-post. 

Alle må henvende seg på servicetorget i 1. etasje ved oppmøte.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi kan og håper at ting normaliserer seg i nær framtid. Ta godt vare på hverandre i mellomtiden ;)

Viser forøvrig til mer utfyllende informasjon på forsiden av kommunens hjemmeside.
 

Telefonliste - ansatte
 

Les mer under Nyheter - Møter - Kurs om landbruket i korona-situasjonen.

Kommunene Våler og Åsnes har interkommunalt landbrukskontor med Våler som vertskommune. Kontoret har ca. 9 årsverk som arbeider innen fagområdene jordbruk, skogbruk, vilt- og utmarksforvaltning. Primærnæringen betyr mye for Solør-regionen og vi er av de aller største i Norge på korn- og potetproduksjon. Til sammen har vi 145 000 dekar dyrka mark og 1,3 millioner dekar produktiv skog. I tillegg kommer verdifulle utmarksområder.

Saksbehandling i henhold til jordlov, skogbrukslov, konsesjonslov og viltlov, samt forvaltning av produksjonstilskudd, miljøvirkemidler i jord- og skogbruk, bygdeutviklingsmidler, skogfond og viltfondsmidler er sentrale oppgaver.

Årsrapport 2019 - Landbrukskontoret for Våler og Åsnes (PDF, 4 MB)

Følg Landbrukskontoret for Våler og Åsnes på Facebook