Landbruk

Kommunene Våler og Åsnes har interkommunalt landbrukskontor med Våler som vertskommune. Kontoret har 7 årsverk som arbeider innen fagområdene jordbruk, skogbruk, vilt- og utmarksforvaltning. Primærnæringen betyr mye for Solør-regionen og vi er av de aller største i Norge på korn- og potetproduksjon. Til sammen har vi 145 000 dekar dyrka mark og 1,3 millioner dekar produktiv skog. I tillegg kommer verdifulle utmarksområder.

Saksbehandling i henhold til jordlov, skogbrukslov, konsesjonslov og viltlov, samt forvaltning av produksjonstilskudd, miljøvirkemidler i jord- og skogbruk, bygdeutviklingsmidler, skogfond og viltfondsmidler er sentrale oppgaver.

Årsrapport 2022 - Landbrukskontoret for Våler og Åsnes (PDF, 15 MB)

 

Følg Landbrukskontoret for Våler og Åsnes på Facebook