Barn, unge og familieteam (BUF)

Barn, Unge- og familieteam er organisert under Psykisk helse- og rustjeneste. Tjenesten er et lavterskeltilbud, der barn/ungdom / familien selv kan ta kontakt, bli henvist av fastlege, barnehage, skole, helsestasjonen / skolehelsetjenesten eller andre. BUF teamet har telefontid / besøkstid fra 09.00 – 14.30 (62 42 41 36) og besøksadresse er Vålgutua 202. 

BUF team er en tverrfaglig tjeneste og de ulike fagpersonene samarbeider for å gi et mest mulig helhetlig tilbud til barn, unge- og familier. Alle henvendelser tas opp i inntaksteam i fellesskap med Psykisk helse- og rustjeneste. Vår oppfølging har barna i fokus, enten det er utfordringer hos barnet, eller det er vansker i familien som berører barnet. Vi møter foreldre og barn sammen eller hver for seg. 

Barn- Unge og Familieteamet kan tilby:

  • Tidlig innsats til barn og ungdom 0-18 år, samt tilbud til gravide
  • Avgrenset samtaletilbud til barn og ungdom
  • Foreldreveiledning / endringsarbeid
  • Pårørendearbeid med fokus på barn / søsken
  • Drøft og veiledning til andre som arbeider med barn og ungdom
  • Kurs, undervisning og samtalegrupper
  • Tett samarbeid med, og henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser
  • Utarbeiding og oppfølging av IP (individuell plan)

 

Barn- Unge og Familieteamet har fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid, med spesielt fokus på å trygge og støtte foreldre i omsorgsoppgaven og gi tilbud til barn og ungdom som strever.

Søknadsskjema fylles ut og sendes til Barn, Unge- og Familieteam, Vålgutua 251, 2436 Våler Kommune

Henvisning Barne- unge og familieteam, (PDF, 85 kB) må skrives ut og sendes per post.