Skogbruk

Eli Rusten

Åsnes og Våler kommuner har svært store skogressurser med henholdsvis 770 000 og 500 000 daa produktiv skog. Kommunene har et livskraftig og attraktivt skogbruk av høy kvalitet som bidrar til økt produksjon, vekst og utvikling i kommunene. Næringa har fokus på at miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. Skogens bidrag i det grønne skiftet, og klimaeffekten med binding av karbondioksid, er betydelig og ønskes i enda større grad synliggjort.

Bioøkonomistrategien for Innlandet 2017-2024 og Skog- og trestrategien for Hedmark og Oppland gir viktige føringer i utvikling av skogbruket i kommunene. 

Landbrukskontorets hovedoppgaver knyttet til skogbruket er forvaltning av lovverket, skogfond og behandling av søknader om bygging av landbruksveier.

Skogbruket i Våler og Åsnes - resultater 2021 og tilskuddssatser 2022 (PDF, 732 kB)