Varsling om kritikkverdige forhold i Våler kommune

Våler kommune har valgt å inngå avtale med revisjons- og rådgivningselskapet KPMG som varslingsmottak for varslinger som gjelder Våler kommune. Alle varsler, uavhengig av hvordan de blir meldt, skal oversendes til varslingsmottaket som i første omgang vil behandle disse som en uavhengig part i saken.

Hvem kan varsle?

Det er ønskelig at både medarbeidere, leverandører, kunder og innbyggere i Våler kommune bidrar til kvalitetssikring av kommunens tjenesteleveranser gjennom varsling om kritikkverdige forhold som avdekkes i virksomheten.

Hva kan det varsles om?

Eksempler på kritikkverdig forhold kan være:

 • brudd på Våler kommunes etiske retningslinjer
 • brudd på etiske normer som er bredt forankret i samfunnet
 • uforsvarlig arbeidsmiljø, for eksempel mobbing eller trakassering
 • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
 • forhold som innebærer fare for liv og helse
 • forhold som utgjør en fare for klima eller miljø
 • myndighetsmisbruk
 • brudd på personopplysningssikkerheten

Hvordan kan man varsle?

 • Direktekontakt med varslingsmottaket:  
  • Ringe KPMGs varslingstelefon: (+47) 406 39 400. Åpningstid for varslingstelefonen er mandag-fredag kl. 09.00-15.30. Innringers telefonnummer er ikke synlig for den som svarer.
  • Kontakte KPMG på e-post: varsling@kpmg.no
  • Sende et brev i posten til: KPMG v/Gransking og Compliance, Postboks 7000 Majorstuen, N-0306 Oslo
  • Personlig oppmøte hos varslingsmottaket i KPMGs lokaler på Majorstuen i Oslo (avtale må bestilles i forkant).  
    
 • Varsling til andre tilsynsmyndigheter, andre offentlige myndigheter (eks. Arbeidstilsynet, Datatilsynet, Politiet m.fl.).
 • Varsling internt i kommunen

 

Hva bør et varsel inneholde?

 • Navn på den som melder, men du kan varsle anonymt om du ønsker det
 • Konkret beskrivelse av hva som har skjedd og hva du vil varsle om
 • Tid for hendelsene
 • Sted hvor hendelsen fant sted
 • Opplyse om det som det varsles om har skjedd flere ganger
 • Informasjon om eventuelt andre personer som kan ha sett hendelsen, eller kan ha relevante opplysninger i saken
 • Vedlegge konkrete eksempler og dokumentasjon dersom det finnes.

Prinsipper for håndtering av varslingssaker i Våler kommune

 • Alle henvendelser blir tatt alvorlig, uavhengig om det meldes åpent eller anonymt.
 • Alle henvendelser behandles så raskt som mulig.
 • Behandlingen av alle varslingssaker vil i utgangspunktet være konfidensiell.
 • Varslingssystemet for kommunen skal brukes uten frykt for konsekvenser, represalier eller gjengjeldelse.

Hvem håndterer en varsling og hvordan er saksgangen videre?


Alle som varsler, vil innen kort tid få en bekreftelse på at varselet er mottatt til behandling fra KPMG (eksternt varslingsmottak). KPMG vil ved mottak av et varsel foreta en vurdering av saken, og deretter oversende sin redegjørelse/anbefalinger til Våler kommune som part i saken.

I Våler kommune vil det være kommunedirektøren som har det overordnede ansvaret for at varslingssaker undersøkes på riktig måte, men myndighet til å motta og vurdere varslingssaker fra KPMG (varslingsmottaket) er delegert til personalsjefsjef.  Kommunedirektør skal imidlertid være kopimottaker i alle mottatte varslingssaker.                                                                                     I tilfeller hvor det er kommunedirektøren det er varslet om, skal saksbehandler være ordfører, med varaordfører som kopimottaker. I slike tilfeller vil både kommunedirektøren og administrasjonen være inhabile i saken.

Personalsjefen skal vurdere redegjørelsen fra KPMG (varslingsmottaket) og foreslå for kommunedirektøren hvem som bør stå for saksbehandling av mottatt sak. Personalsjefen skal videre påse at saksbehandlingen gjennomføres i samsvar med kommunens vedtatte prosedyrer for varslingssaker, og innenfor de frister som blir satt.

Alle som varsler åpent, det vil si med oppgitt identitet, vil få informasjon om hvilken oppfølging varslet får, for eksempel videre utredning eller oppfølging i linjen.

PS!   De som velger å varsle anonymt vil aldri få noen oppdatering om sakens utvikling og utfall. 

Får melder tilbakemelding på en varsling?
Ja, alle varslere som varsler åpent, det vil si at det fremgår fra varselet hvem det er som varsler, får en bekreftelse på at varslingen er mottatt. Varslere holdes deretter orientert om videre saksbehandling dersom omstendighetene tilsier dette.


Varsel om forhold knyttet til en person. Hva skjer da?
I de saker hvor det blir besluttet å gå videre med saken, skal den det blir varslet om i utgangspunktet gjøres kjent med varslingen, og hvilke opplysninger som har blitt gitt. Vedkommende skal få mulighet til å komme med sin versjon av saken så tidlig som mulig. Når saken er ferdig behandlet, skal den det er varslet om straks få beskjed om beslutningen, uansett utfallet av behandlingen.  Varsler har ikke rett til å vite hvordan den det er varslet om har blitt fulgt opp.

Personvern

Klikk her for å lese en egen personvernerklæring som gjelder for håndtering av personopplysninger ved varsling.