Kunngjøringer
Publisert 09.03.2023

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi, etter Plan- og bygningsloven (§10-1) innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Før kommunestyrets behandling var planstrategien og planprogrammet lagt ut på offentlig ettersyn.

Publisert 06.03.2023

Frist for å komme med merknader er 28.04.23.

Publisert 13.02.2023

Delegeringsreglement Våler kommune, Politisk del. Vedtatt av kommunestyret, 06.02.2023 Gjeldende for valgperioden 2019-2023.

Publisert 06.01.2023
Forslag planprogram 2023_2035 Våler kommune

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien drøfter kommunens utfordringer og overordnede føringer for planarbeid i kommunen, og dette danner grunnlaget for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Planstrategien omfatter vurdering av kommunens fokusområder, som vil bli en del av kommunens strategiske prioriteringer  knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, virksomhet og vurdering av kommunens planbehov.

Publisert 07.11.2022

Planutvalget i Våler vedtok 25.10.22 å legge ut reguleringsplan for hyttefelt Åsgård 1, plan ID 34192021002 til offentlig ettersyn. Frist for merknader 22.12.2022.

Publisert 18.08.2022

Kommunestyret har vedtatt å sende Våler kommunes forslag til kommunedelplan ut på høring og til offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 09.09.2022. 

Publisert 22.06.2022

Kommunestyet har i sak 22/432 vedtatt å legge "Plan for returtreanlegg på Braskereidfoss ut til offentlig ettersyn". Høringsfrist 20. august.

Publisert 31.03.2022

Vedlagt følger varsel om oppstart planlegging for etablering av returtre anlegg ved Forestias sponplatefabrikk på Braskereidfoss. Som det framgår av vedlagte varsel ber en om at innspill og kommentarer sendes til Plan 1 med gjenpart til Våler kommune innen 02.05.22

Publisert 01.02.2022

Utvalget for Miljø, Plan og Teknisk i Våler kommune har vedtatt å legge ut ovennevnte plan for høring med høringsfrist 14.03.22.