Kunngjøringer
Publisert 07.11.2022

Planutvalget i Våler vedtok 25.10.22 å legge ut reguleringsplan for hyttefelt Åsgård 1, plan ID 34192021002 til offentlig ettersyn. Frist for merknader 22.12.2022.

Publisert 18.08.2022

Kommunestyret har vedtatt å sende Våler kommunes forslag til kommunedelplan ut på høring og til offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 09.09.2022. 

Publisert 22.06.2022

Kommunestyet har i sak 22/432 vedtatt å legge "Plan for returtreanlegg på Braskereidfoss ut til offentlig ettersyn". Høringsfrist 20. august.

Publisert 31.03.2022

Vedlagt følger varsel om oppstart planlegging for etablering av returtre anlegg ved Forestias sponplatefabrikk på Braskereidfoss. Som det framgår av vedlagte varsel ber en om at innspill og kommentarer sendes til Plan 1 med gjenpart til Våler kommune innen 02.05.22

Publisert 01.02.2022

Utvalget for Miljø, Plan og Teknisk i Våler kommune har vedtatt å legge ut ovennevnte plan for høring med høringsfrist 14.03.22.

Publisert 25.01.2022

Hensikten med planen er å legge til rette for 8-10 nye hyttetomter. Varslet planområde er på ca. 102,7 daa. Endelig planavgrensning vil bli justert etter høringsperioden og omfatte et mindre areal. Store deler av området reguleres til LNF-område. Området ligger langs Åsvegen, øst for Sørskogbygdvegen

Publisert 19.11.2021

Våler kommune skal behandle og vedta ny strategisk næringsplan og sender forslaget på høring med høringsfrist 7 januar 2022. 

Publisert 07.04.2021

I inneværende år vil det bli foretatt en del oppmålings- og kartleggingsarbeid i Innlandet. I den forbindelse vil det bli satt ned og målt inn fastmerker og lagt ut/malt signaler for flyfotografering. Arbeidet vil foregå i april-september.

Publisert 30.03.2021

Detaljregulering Langbakken Gård, endelig behandling,  vedtatt i kommunestyret 22.03.21.

 

Publisert 22.01.2021

På grunn av lang nedetid på kommunens hjemmeside og epostsystem de to siste dager forlenges høringsfristen for uttalelser i forbindelse med søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Kjølberget vindkraftverk  til 26.01.21.