Reguleringsplan for hyttefelt Åsgård 1 - offentlig ettersyn

Planutvalget i Våler vedtok 25.10.22 å legge ut reguleringsplan for hyttefelt Åsgård 1, plan ID 34192021002 til offentlig ettersyn. Frist for merknader 22.12.2022.

Sakens dokumenter finner du her,

Plankart, første gangs behandling (PDF, 585 kB)
ROS analyse Åsgård (PDF, 891 kB)

Eventuelle spørsmål om planen kan rettes til Hanne Marie Lium <hml@envidan.no i Arealtek.

Eventuelle spørsmål om kommunens behandling av planen kan rettes til Asgeir Rustad  mobnr.  95052270.  Epost:  ar@vis.kommune.no

Merknader til saken sendes Våler kommune
Vålgutua 251, 2436 Våler, Epost postmottak@vis.kommune.no med gjenpart til:

Arealtek AS,  
Elvarheimgata 10B 2408 Elverum
Epost: postmottak@arealtek.no