Demens

Demensteamet fungerer som en ressursgruppe for personer med demens og deres pårørende. Det er et lavterskeltilbud for alle med spørsmål og utfordringer som angår demens og hukommelsessvikt. 

Nyttige nettsider med informasjon om demens      Demensvennlig samfunn

Kontaktinfo

Rita Skara Demenskoordinator tlf 99480102  
e-post:  Send e-post
Birgit Wenstad Ergoterapeut tlf 4889405
 e-post: Send e-post

 

"Er det demens", brosjyre utredningstilbud for innbyggerne i Våler kommune. (PDF, 2 MB)

Demens er en fellesbetegnelse for en kronisk funksjonssvikt som skyldes ulike hjernesykdommer eller skader. Alzheimers sykdom er den vanligste av demenssykdommene. Kunnskap om demens er viktig for alle. Å vite bidrar til større forståelse og trygghet.

Utredning og diagnostisering er viktig for å utelukke andre sykdomstilstander og kunne tilpasse tjenestetilbudet best mulig. God tilrettelegging bidrar til at personer med demens kan mestre hverdagslivet sitt og bo hjemme lengst mulig.

God oppfølging starter ved utredning av mistanke om kognitiv svikt og demens og følger hele forløpet av demenssykdom hos en person med demens og nærmeste pårørende.

Les om demens i Våler her

Demensteamet i Våler er tverrfaglig sammensatt og gjennomfører kartlegging og utredninger i samråd med fastlege. Det brukes standardiserte kartleggingsverktøy i forhold til både pasient og pårørende.

 

Løvetann - Klikk for stort bilde

Mistanke om demens?

Har du mistanke om at du eller noen av dine kan ha demens, ta kontakt med fastlege eller demensteam. 
Mange som tror de har symptomer på demens, nøler med å ta kontakt. Symptomer som ligner på demens kan være forårsaket av andre sykdommer. Det er derfor viktig med nøye undersøkelse for å få rett behandling.

Utredning

Utredningen starter i samarbeid med fastlegen og pårørende. Fastlegen vurderer om utredningen skal gjøres med kommunens demensteam eller om pasienten bør henvises til spesialisthelsetjenesten for utvidet utredning.

Fastlegen innhenter sykehistorie, undersøker pasienten, tar blodprøver og henviser til MR eller CT av hodet.

Tilstander som utredes av spesialisthelsetjenesten:

·        Personen er under 65 år

·        Personer med rask sykdomsutvikling

·        Personer som har store utfordringer knyttet til atferd

·        Personer med utviklingshemming

·        Personer med etnisk minoritetsbakgrunn

 

Samtale og oppfølging

Etter å ha fått en demensdiagnose kan det være mange spørsmål som dukker opp; både for den som får diagnosen og den som er pårørende. I Våler kommune har vi demensteam som kan være behjelpelig med å svare på spørsmål og informere om kommunens tilbud.

I en slik samtale med er det viktig at pårørende er til stede. Det er ikke alltid lett å huske alt som blir sagt og informert om; da kan det være godt å være flere som har hørt det samme. Pårørende kan også ha behov for en samtale alene.

Tema for samtalen kan være:

·        Hva er demenssykdom?

·        Hva finnes av behandling?

·        Hva kan jeg gjøre for å holde meg frisk lengst mulig?

·        Hva bør jeg tenke på når jeg planlegger fremtiden, for eksempel økonomi?

·        Hva med familie og venner?

·        Hva slags hjelp kan jeg få?

 

Oversikt over tjenester

Kontaktperson i demensteamet

De som har en demenssykdom får oppnevnt en kontaktperson. Kontaktpersonen skal sørge for koordinering av tjenester, jevnlig kontakt, informasjon, støtte og veiledning av den berørte og pårørende. Det legges opp til individuelt tilpasset oppfølging av bruker og pårørende.

Hjelpemidler og velferdsteknologi

Innenfor demensomsorg er det aktuelt å benytte teknologi i forhold til kognisjon, sikkerhet og varsling. Kognitive hjelpemidler er f.eks. elektroniske klokker og kalendere. Hjelpemidler innenfor sikkerhet kan være varsling om brann, ulike typer bevegelsessensorer, tidsbrytere og ulike typer alarmer. Teknologi for varsling kan være varsling til bruker selv eller til omsorgspersoner, for eksempel dør- og sengealarm ellers GPS. Velferdsteknologi kan også være til hjelp for pårørende for å gi trygghet og være praktiske løsninger.

3 Matombringing

4 Støttekontakt 

5 Dagsenter

Hjemmehjelp (praktisk bistand)

7 Hjemmesykepleie 

8 Opphold på sykehjem 

 

Søknad om kommunale tjenester:

Søknadsskjema finnes her (PDF, 157 kB) eller i papirformat hos Hjemmetjenesten