Hjemmesykepleie

Hjemmetjeneste


Pleie og omsorgsoppgaver utført av kvalifisert personale til innbyggere/
brukere i Våler kommune. Innholdet i tjenesten gis etter individuelle
behov og avtales spesielt (Vedtak), tjenesten vil bli vurdert fortløpende.
Tjenesten har døgnvakt

Hvem kan få tjenesten


Personer som har akutt eller kronisk sykdom/funksjonshemming som
medfører behov for sykepleie i eget hjem.
Hjemmesykepleie kan tildeles til personer som:
• Trenger hjelp til pleie og omsorg.

• Sårbehandling dersom egen lege ikke kan benyttes.
• Trenger smertebehandling.
• Trenger oppfølging og observasjon av foreskrevet medikamentell
behandling.
* Blodprøver henvises legesenter.

Hva forventes av brukeren


• At bruker viser forståelse for hjemmesykepleiens prioriterting i forhold
til tidspunkt for hjelp.
• At det legges til rette for gode arbeidsforhold og installering av tekniske
hjelpemidler.
• At man gir beskjed dersom en ikke er hjemme til avtalt tid.
• At man tar umiddelbar kontakt med avdelingsleder hvis man er misfornøyd
med tjenesten man mottar.
• Oppgaver som bruker kan utføre selv, inngår ikke i tjenesten.
• Flytende håndsåpe og tørkerull må være tilgjengelig for personalet.Praktisk opplysninger/kontaktinfo.
Det må foreligge skriftlig søknad.
Søknader sendes til hjemmetjenesten i Våler kommune
Tjenesten innvilges med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
Tjenesteyter har taushetsplikt.
Vi tilstreber færrest mulig personale å forholde seg til, men turnusordninger
medfører at det blir ulike personer som yter tjenester. Endringer kan skje
som følge av sykdom, ferier og lignende.
Det vil bli foretatt en IPLOS – registrering og kartlegging av funksjonsnivå
hos bruker.
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema (PDF, 157 kB), må skrives ut og sendes per post.

Serviceerklæring (PDF, 105 kB)

For mer informasjon kan du kontakte:


Hjemmetjenesten i Våler
2436 Våler
Telefon 62 42 41 50/avdelingsleder 62 42 41 57
Kontortid 08.00 – 15.30.
Utenom kontortid telefon 97 03 70 11 (vakttelefon)

E-postadresse: postmottak@vaaler-he.kommune.no

Telefon: 62 42 41 00 VOS eller 62 42 41 50 Hjemmebaserte tjenester

E-postadresse: postmottak@vaaler-he.kommune.no