Barn med behov for spesialpedagogisk hjelp og barn med nedsatt funkjonsevne

Målet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barnet tidlig støtte i utvikling og læring i for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Spesialpedagogisk hjelp gis individuelt, i gruppe eller i avdelingen. Hjelpen kan også gis til barn som ikke har barnehageplass. 

 

Barn med nedsatt funksjonsevne har også rett til individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet. Formålet med dette er å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne kan nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet på lik linje med andre barn, og få likeverdige utviklings- og aktivitetsmuligheter.

SPESIALPEDAGOGISK HJELP

Alle barn under opplæringspliktig alder med særlige behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til slik hjelp. 

Retten fremgår av barnehageloven §31

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste(PPT) er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. Henvisning til PP- tjenesten gjøres i samarbeid med barnehagen. Når PP-tjenesten har gjort en sakkyndig vurdering vil kommunen fatte et vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

PPT skal også bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov.

Våler kommune har ikke egen PPT, men samarbeider med PPT Solør. Kontoret ligger i Åsnes 

Solør PPT

 

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Barnehagelovens § 2, tredje ledd, stiller krav til at barnehagen skal tilpasse tilbudet blant annet ut fra barnets funksjonsnivå. Dette betyr at barnehageeier har ansvar for å se til at også barn med nedsatt funksjonsevne får et barnehagetilbud i tråd med loven. Barnehageeiers ansvar er likevel avgrenset til hva barnehagen kan gjøre innenfor de ordinære rammene.

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. 

§ 37 i Barnehageloven. 

Kommunens tilretteleggingsplikt gjelder tiltak som er nødvendig for at barnet skal nyttiggjøre seg av barnehageplassen.

Det er kommunens barnehagemyndighet som fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barnmed nedsatt funksjonsevne