Søknad og frister for tilskuddet til skogeiere:

Skogeiere som utfører plantearbeidet selv, eller som ikke benytter seg av skogeierandelslag eller sentrale aktører til plantearbeidet, søker kommunen om det ekstraordinære tilskuddet gjennom skogfondssystemet.

Det søkes om tilskudd etter at plantingen er gjennomført, og det kreves ikke forhåndssøknad.

For disse er søknadsfristen 1. september 2020

Det betyr at søknaden skal være registrert elektronisk av skogeier senest 1. september, eller at signert papirskjema skal være mottatt i kommunen seinest samme dato.

Siden tilskuddet kun skal dekke vårplanting, må denne fristen praktiseres strengt for å sikre at det ikke blandes sammen med høstplanting.

Tilskuddet er på kr 1,30 pr plante.

Les hva Landbruksdirektoratet skriver

I statsbudsjettet er det bevilget midler til tettere planting etter hogst og gjødsling av skog. Begge tiltakene gir på sikt næringsmessig avkastning, samtidig som de er gunstige for klimaet.