Klimatilskudd skog

I statsbudsjettet er det bevilget midler til tettere planting etter hogst og gjødsling av skog. Begge tiltakene gir på sikt næringsmessig avkastning, samtidig som de er gunstige for klimaet.

Tilskudd til miljøtiltak i skog


Her finner du en samlet oversikt over tilskuddsordningene

 

Tettere planting

Alle skogeiere som har mer enn 10 dekar produktiv skog og som har oppfylt kravet om minimum utplantingstall kan søke om tilskudd. 

Ved nyplanting kan det gis inntil 60 % tilskudd til skogeiere som planter inntil 50 planter/daa utover et fastsatt, bonitetsavhengig minimusantall. Dette tallet er 10 % lavere der det plantes på markberedte felter.

Søknad sendes kommunen.

Informasjon om søknadsordningen

 

Suppleringsplanting

Det gis inntil 20 % tilskudd til suppleringsplanting. 

Det må foreligge regning/faktura som dokumenterer utført planting med kartutsnitt som viser hvor det er plantet.

Frist for skogeiere til å levere refusjonskrav og tilskuddssøknad (skjema LDIR-909) til landbrukskontoret er:

1. august for vårplanting og

7. november for høstplanting

 

Gjødsling

Gjødsling av skog vil gjennom økt tilvekst gi økt CO2-fangst.

Dette er et av tiltakene som er foreslått i rapporten Klimakur 2020, og som har virkning også i et kortsiktig perspektiv - innenfor 10 år.

Det gis inntil 40 % i tilskudd til gjødsling av fastmark. 

Søknad om tilskudd sendes så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet. Det må foreligge regning/faktura som dokumenterer utført gjødsling. Areal, bonitet, gjødselmengde og vegetasjonstype må oppgis sammen med kartutsnitt som viser hvor det er gjødslet.

Frist for skogeier til å levere refusjonskrav og tilskuddssøknad (skjema LDIR-910) til landbrukskontoret er 15. september.

Informasjon om søknadsordningen