Gult nivå i barnehager og skoler fra mandag 13. desember

Kommuneoverlegene anbefaler at det innføres gult nivå i skoler, barnehager og SFO i Trysil, Elverum, Åmot, Våler og Åsnes.

Det har vært en gradvis og markant smitteøkning i regionen de siste uker, og smittetrykket i Sør-Østerdalen og Solør er nå høyt. Kapasiteten både i helseforetaket og kommunehelsetjenesten er under betydelig press. Det er oppdaget flere tilfeller av virusvarianten Omikron i Norge, og eksisterende kunnskap tilsier at denne varianten er vesentlig mer smittsom enn Deltavarianten. Vi har også fått melding om sannsynlig omikron i Åsnes. Det er foreløpig usikkert i hvilken grad denne varianten gir mer alvorlig sykdom. Inntil man har mer kunnskap om Omikronvarianten er det iverksatt strenge tiltak knyttet til innreise, isolasjon og karantene ved mistanke om omikron-smitte. Man har grunn til å anta at Omikronvarianten innen få uker vil være dominerende i Norge.

Begrunnelse for anbefaling om å innføre gult nivå i skoler og barnehager:

  1. Regjeringens gjeninnføring av generelle kontaktreduserende tiltak i samfunnet f.o.m 9.12.21 gjør at kontaktreduserende tiltak i skoler og barnehager (Trafikklysmodellen) også er hensiktsmessig. Fra 13.12.21 gjeninnføres krav om smittevernforsvarlig drift av skoler og barnehager, hvilket tilsier at skoler og barnehager skal driftes på minimum grønt nivå.  
     
  2. Regjeringens beslutning om innføring av ordinær smittekarantene også for «øvrige nærkontakter» ved mistanke om omikron-smitte, vil gjøre at et betydelig antall barn og unge vil måtte settes i karantene ved drift på grønt nivå. Dette har implikasjoner både for barna og deres foreldre. Dette antallet vil reduseres ved innføring av gult nivå.
     
  3. Det generelle smittetrykket i vår region er høyt, og kapasiteten i primær- og spesialisthelsetjenesten er under press. Kontaktreduserende tiltak i skoler og barnehager er et effektivt tiltak for å begrense smittespredning fra barn til barn, og mellom barn og ansatte. 
     
  4. Regelmessig selvtesting har vært utgangspunktet for håndtering av smitteutbrudd i skoler. Både nasjonalt og lokalet er lagrene for selvtester nå marginale, det jobbes på nasjonalt og regionalt nivå hardt for å anskaffe flere hurtigtester. Et av våre viktigste verktøy for å bekjempe smitteutbrudd i «et åpent samfunn» er nå derfor inntil videre en begrenset ressurs.


Dette er en anbefaling fra kommuneoverlegene. Skolene står fritt til å gjøre de praktiske tilpasningene som er nødvendig for å kunne fylle sin forpliktelse i forhold til det undervisningsoppdraget som er pålagt skolene. Målet ved anbefalingen er redusert kontakt, og da er ikke fargen på trafikklyset det viktigste. I og med at anbefalingen er gitt med tanke om å forebygge, så bør tilpasninger gå i retning grønt trafikklys fremfor rødt.

Anbefalingen gjelder inntil videre.