Personvernerklæring for ReMin Smittesporing

Våler kommune benytter dataverktøyet "Remin" for smittesporing. Her får du vite hvordan personvernet ivaretas i ReMin Smittesporing.

Å spore smitte er viktig for å begrense smitte, i tillegg til å vurdere effekten av smitteverntiltak. I en pandemi som covid-19 er smittesporing et viktig arbeid som er lovfestet gjennom smittevernloven. Leger som har mistanke om smittsom sykdom, skal foreta smittesporing. I praksis har kommunelegen dette ansvaret for å opprette et smittsporingsteam i sin kommune.

ReMin Smittesporing  er en digital tjeneste hvor man registrerer inn data fremfor å bruke ark og penn. Tjenesten er et verktøy som skal hjelpe smittesporingsteamene i kommunene å få oversikt over og følge opp smittede og innbyggere i karantene.

Hvem er behandlingsansvarlig?
Det er kommunedirektøren som er den øverste ansvarlige for behandling av personopplysninger i Våler kommune. Det daglige ansvaret for å utføre oppgaver knyttet til tjenesten ReMin Smittesporing, er delegert til helsesjef
Siri Brunborg:  sb@vis.kommune.no
 

Hva er formålet?
I ReMin Smittesporing behandles personopplysninger som er nødvendige for å få oversikt over og følge opp smittede og innbyggere i karantene. Det er viktig å registrere og spore mistenkte og bekreftede smittetilfeller raskt.

Når vi «behandler personopplysninger», betyr det for eksempel at vi samler inn opplysningene i forbindelse med telefonintervju, registrerer og lagrer data direkte i ReMin Smittesporing, strukturerer disse i en database, organiserer dataene med utgangspunkt i kommunens behov for tilgang i smittesporingsprosessen, sletter eller arkiverer data når kommunens smittevernfaglige behov bortfaller. Data rapporteres til Folkehelseinstituttet (FHI) iht. smittevernlovgivningen.

Hva er det rettslige grunnlaget?
Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger i ReMin Smittesporing er hjemlet i smittevernloven.

Hvilke personopplysninger behandles?
For å sikre god og effektiv smittesporing samler vi inn disse kategorier av personopplysninger om deg:

 • Navn, adresse og telefonnummer
 • Fødselsnummer (11-siffer)
 • Kjønn
 • Sivilstatus
 • Yrke og arbeidsgiver
 • Helseopplysninger som er relevant for smittesporingen.
 • Tidligere reiser
 • Personer som du har vært i kontakt med («Nærkontakter»)

 

For personer som får påvist smitte er vi forpliktet til å videreformidle dette til følgende instanser:

 • Fastlege via epikrise fra legevakten
 • Smittevernoverlege
 • Kommuneoverlege
 • Arbeidsgiver (dersom du er helsepersonell)
 • Folkehelseinstituttet

Hvor hentes opplysningene fra?
Opplysninger som behandles av ReMin Smittesporing  kan komme fra deg selv, pårørende, nærkontakter eller andre som du har vært i kontakt med.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Dersom du har fått påvist smitte kan du informere dine nærkontakter selv om du ønsker det, men nærkontakter utenfor egen husholdning bør likevel kontaktes av smittesporer for å sikre at de får beskjed og informasjon om hvordan de skal forholde seg. Dersom det blir nødvendig å dele din identitet med nærkontakter vil det være basert på at du gir samtykke til dette.

Hvordan sikres opplysningene?
 Data i bevegelse beskyttes med kryptering og selve dataene er også kryptert. Alt som foretas inne i systemet er sporbart og logges i en sikkerhetslogg. Våler kommune og ReMin Smittesporing har rutiner som skal sikre at kun de som har et tjenstlig formål får tilgang til opplysningene. Personopplysninger kan ikke endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette. Innlogging skjer med ID-porten, og det er gjennomført  grunnleggende opplæring i personvern og informasjonssikkerhet for de som er autorisert til tjenesten.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Opplysningene du registrerer vil bli lagret i smittesporingsverktøyet ReMin og opplysninger vil bli slettet når lagring ikke lenger er påkrevd. 

Hvilke rettigheter har du?

Innsyn: Du har rett til innsyn og kan henvende deg til kommunen og be om å få innsyn i registrerte helse- og personopplysninger. Foreldre/foresatte har rett til å vite hvilke opplysninger som er registrert om egne barn frem til de er 16 år, men dersom barnet er mellom 12 og 16 år skal det få uttale seg før innsyn eventuelt kan gis.

Retting av informasjon: Dersom du oppdager feilaktige personopplysninger om deg selv kan du kreve at vi korrigerer informasjonen. Kommunen har også en plikt på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger.

Begrensning eller sletting: Dersom du mener kommunen registrerer informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at denne informasjonen blir begrenset eller slettet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel journalloven eller arkivloven.

Informasjon
Kommunen har plikt til å behandle personopplysninger på en åpen måte. Dette innebærer at vi må gi kort og forståelig informasjon om hvordan de behandler personopplysningene. Det stilles også krav til hvordan vi kommuniserer med deg som enkeltperson.

Svarfrist og kostnader
Vi vil svare på alle henvendelser innen 30 dager, og vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss.
Dette gjør vi for å være sikre på at du er den du er, og at ingen andre gir seg ut for å være deg.

Når du ber om innsyn, retting, sletting eller tar i bruk andre rettigheter etter personvernreglene, er dette gratis, med mindre anmodningene dine er åpenbart grunnløse eller overdrevne.

Les mer om dine rettigheter på Datatilsynets hjemmeside:
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

Brukere som ønsker innsyn i behandling av personopplysninger eller korrigering av informasjon kan  kontakte oss per e-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no

Personvernombud

Våler kommune har et personvernombud som skal verne personverninteressene til både innbyggere og ansatte i kommunen. Personvernombud Pernille Hammer kan kontaktes på
e-post: personvernombud@vis.kommune.no

 

     Sist oppdatert 4.9.-20