Næringsnytt mars 2017: Braskereidfoss - satsingsområde i det grønne skiftet

På Braskereidfoss i Våler er Forestia, Moelven Våler, Nortura Samvirkekylling, Braskereidfoss Kornsilo og Industripaller gode eksempler på bedrifter som er viktige for Hedmark i det grønne skiftet. Denne fine klyngen av bio-bedrifter omsetter for 1,2 milliarder kroner årlig og har 350 ansatte.

Skog og jord

Skog og jord har alltid vært bærebjelken i Våler. Bosetting, arbeidsplasser og kultur har kommet som følge av verdiskapning i skogen og landbruket. Våler består av 11 ulike grender som hver i sær har sin arv, tradisjon og plass i et skogressurs perspektiv. Skog- og landbruksnæringen i Våler har 500.000
daa produktiv skog og 46.000 daa dyrket areal.

Uten å trekke linjene for langt tilbake for alle 11 grendene, er det likevel på sin plass å minne om
Gravberget. Borregaard var som langsiktig eier av skogen i Gravberget en avgjørende aktør i mange tiår. I dag er Gravberget et lite lokalsamfunn som fortsatt har store naturressurser. Verdiene i Gravberget er mangefasettert. Som bosted, som kulturbærer og som næringsarena. Gravberget har også den unike tre-kirken tegnet av Magnus Poulsson; formet som et grantre og framstår som en moderne stavkirke. Gravberget har tatt vare på historien og er klar for å finne sin nye plass i det norske skogbildet. 

Braskereidfoss

Bedriftene og virksomhetene på Braskereidfoss er et annet særtrekk ved Våler: Her finner vi Norges
største sagbruk Moelven Våler som produserer en mengde ulike produkter for industrielle kunder.
Moelven Våler sin spesialitet er råvare tilpasset til behovene til produsenter av limtre. Nordens største
sponplatefabrikk Forestia AS er et markant fyrtårn på Braskereidfoss. Forestia har fokus på produktutvikling, og "Walls 4 You" og "Walls 2 paint" er gode eksempler på nye byggprodukter. Bedriften
har 210 ansatte og hele organisasjonen har fokus på kvalitet og kompetanse. Forestia har gode
økonomiske resultater i et sterkt konkurransepreget internasjonalt marked. Det er imponerende.

Nortura Samvirkekylling er Norges største rugeri og har klekking av foreldredyr til slaktekylling lokalisert
på Braskereidfoss. Virksomheten forsyner store deler av Norge med foreldredyr, som i neste omgang
leverer rugeegg som blir til slaktekylling. Nortura Samvirkekylling er navet i norsk kyllingproduksjon.

På Braskereidfoss finner vi også Industripaller, Braskereidfoss Kornsilo, Norsk Trafikksenter og Solør
Videregående skole og Eidsiva Energi. Bedrifter og virksomheter som er genuint opptatt av kvalitet og
leveranse av samfunnsgavnlige produkter og tjenester. Samlet sett har Braskereidfoss en veldig
omfattende og framtidsorientert samling av virksomheter. Look to Braskereidfoss. 

Nye offentlige bygg i Våler

Våler kommune skal bygge en felles 1-0 skole og et nytt aktivitetshus. Etter planen skal bygget stå ferdig høsten 2019. I den pågående arkitektkonkurransen spesifiseres det at tre skal være det dominerende bygningsmaterialet.

Våler kommune ser fram til å få realisert prosjektet som skal gi en vinn-vinn situasjon: For det første en skole og aktivitetshus som er god for læring, kultur og folkehelse. Dernest et "byggeri" som gir tilleggsverdier utover de funksjonelle løsningene. Våler kommune håper at tre, tre-produkter og framtidens ulike treløsninger finner sin innovative plass i prosjektet.