Minner om ekstraordinært næringsfond og utsatt frist til 31.12

Som følge av Covid-19 utbruddet har Våler kommune blitt tildelt ekstramidler på 1,1 mill kr til kommunalt næringsfond. Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer og behov. Informasjonen om søknadsmulighetene ble først publisert på hjemmesiden 1 oktober 2020. Søknadsfristen er nå utsatt og vi anbefaler bedrifter å se nærmere på informasjonen nedenfor og ta kontakt for ytterligere informasjon.

Hvem kan søke om støtte?

Målgrupper for tildelingen er etablerere, bedrifter og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

Hvordan søke støtte?

Søknad om tilskudd skal gå via regionalforvaltning

Registrer bedriften som søker og opprett søknad. I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på dokumentasjon på følgende:

  1. I hvor stor grad støtte til omsøkte tiltak anses å motvirke negative virkninger av COVID-19-utbruddet for egen bedrift og også positiv ringvirkning for andre.
  2. I hvor stor grad omsøkte tiltak har effekt på sysselsetting i egen bedrift og ringvirkning for andre.
    Angi effekten i tall.
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Som bedriftens egenfinansiering av tiltaket gjelder, lønn, innkjøp av varer og tjenester, lån, likvide midler osv.

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og som «bagatellmessig støtte.»  Det er Formannskapet som har ansvar for disponering og bruk av det ekstraordinære næringsfondet innenfor disse retningslinjene.

Tilskuddsmidlene utbetales som hovedregel etterskuddsvis. Det kreves godkjent regnskap for tiltaket før sluttutbetaling kan skje. Anmodning om utbetaling skal sendes via regionalforvaltning. 

For informasjon om ordningen og spørsmål om søknaden kontakt næringssjef Arild Lande, tlf.90133674 arild.lande@vis.kommune.no