Brukerutvalg i forbindelse med bygging av skole – og aktivitetshus

Kommunedirektøren er delegert myndighet til å opprette et brukerutvalg i forbindelse med dette prosjektet. Følgende er oppnevnt :

Referat fra møter i "brukerutvalg"

Brukerutvalg:
Fra Ungdomsrådet : Andreas Lande
Barnas talsperson: Arne Myklebust
Ergoterapeuter: Birgit Wenstad/ Marie Bakke Kroken
Fra skolene : Rektor Dagrun Gundersen og rektor Morten Libekk
Fra kultur : kultursjef  Cathrine Hagen og biblioteksjef Eva Wenstad
Fra Utdanningsforbundet: Mona Vesterdal
Fra Fagforbundet : Marianne Åslund Brandett
Fra virksomhet for tekniske tjenester: Per Håvard Tomterstad
Eldre- og funksjonhemmedes råd : Willy Fengsrud
Byggeleder Trond Lillebekk, Prias as.

Det har vært avholdt to møter i brukerutvalget, i begge møtene har byggeleder Trond Lillebekk gitt en orientering om status i byggingen. I det første møtet ble man enige om å opprette arbeidsgruppe for uteområdet og inventar.

Neste møte i Brukerutvalget er tirsdag 25.2. Da vil man bl.a. diskutere hvorvidt man skal ha ett felles personalrom på 1-10 skolen, eller to ( beholde personalrommet på U-skolen i tillegg til det nye som bygges ) .

Arbeidsgruppe for inventar og uteområdet :
et er avsatt ca 6.5 mill til uteområdet og ca 5.0 mill. til inventar ( inkl AV-utstyr) for skole, aktivitetshus og bibliotek.  

Rektor Dagrun Gundersen
Ass.rektor Ellen Kristine Sandbakk 
Kultursjef Cathrine Hagen
Biblioteksjef Eva Wenstad
Ergoterapeut Marie Bakken Kroken
Ungdomsrådet v. Andreas Lande
Barnas talsperson Arne Myklebust
Utdanningsforbundet : Åse Lonkemoen Hansen
SFO leder: Anne Tørråsen Flaten

Et første utkast til hva som trengs av inventar vil bli gjennomgått i arbeidsgruppa  10. mars. 

Kunst
Kommunestyret har avsatt 0.5% av byggesummen til kunst, det utgjør kr. 700.000. Kultursjefen har fått i oppdrag å lage en plan for kunstnerisk utsmykning innenfor denne rammen.