Notat fra møte i brukergruppa for skole og aktivitetshus 22.09.20

Hele dokumentet kan lastes ned. (PDF, 77 kB)

Tilstede:
           Torstein Berg

Trond Lillebek

Dagrun Gundersen

Mona Westerdal

Birgit Wenstad

Andreas Lande

Cathrine Hagen

Stein Roger Aspmodal

Line Bjerkely

Willy Fengsrud

Asgeir Rustad

 

Fungerende kommunedirektør startet møtet med å beklage at det ikke har vært det nære forholdet mellom brukere representert ved brukergruppa og byggeadministrasjonen som en burde ha hatt fra starten av koronapandemien og fram til i dag.  Dette vil en så langt det er mulig forsøke å endre på i innspurten av prosjektet.

Status byggeprosjekt

Trond og Torstein gikk gjennom aktuelle problemstillinger i byggeprsojektet.

Valg av garderobeløsning i skolen ble diskutert. Representanter for skolen påpekte at det vil kunne bli uro og konflikter når ikke alle elevene har egen bås å henge klærne i.

Det er laget plass for 42 elever til hvert trinn i garderoben, slik sett vil det på de fleste trinn være en del flere plasser enn det er elever.  Dette kan avhjelpe situasjonen noe.

Merking av glassvegger inne i skolen.  Det er glassvegger mellom klasserom og grupperom og mellom klasserom og gangareal. Fra arkitektens side er dette ett av hovedgrepene i Lanternen.  Glassvegene må merkes for å unngå at noen springer på disse.  Enighet om å benytte den enkle merkingen som akitekten ønsker, og at det eventuellt kan påføres frosting seinere om ønskelig.

I aktivitetshuset har det vært mye diskusjon om hva som er nødvendig av teknisk rigg i taket.  Arkitekten har ønsket et så rent tak som mulig, mens framføring av kabler på kabelbru  og rør bryter opp i dette.  Arkitektens ønske har ofte måttet vike for praktiske hensyn i denne fasen.

Når det gjelder lysarmaturer i hallen har en valgt de som lyskonsulentene har ønsket heller enn å se til arkitektens ønske.  Dette er blant annet for å være sikre på at det blir nok lys etter kravet i forbindelse med spillemiddelsøknaden.

Plassering av høytalere ble diskutert.  Enighet om at riktig plassering for god lyd skulle prioriteres over det estetiske

Mangel på scene muligheter og  rigg for lys til scenekunst ble kommentert og beklaget.

Oppdaterte tegninger sendes til gruppas medlemmer, og legges ut på nettsida til kommunen.

 

Planer for uteområdet

Plan fra de danske landskapsarkitektene ble vist og kommentert.  De hoved grep som er lagt til grunn i denne vil bli videreført, men gjennomføring av hele planen er kostnadsregnet til 50% over budsjett for uteområdet.  Planen vil derfor måtte nedskaleres og forenkles.

Det er enighet om at en knytter til seg norsk landskapsarkitekt fra «Plan 1» for å gjennomføre en nedskalering av planen og en gjennomgang for å sikre at planen kan gjennomføres i norske forhold.

Det vil i førstte omgang legges vekt på å ferdigstille området mellom de to skolebyggene.

 

Innkjøp av inventar

Egen gruppe som arbeider med innkjøp av inventar til skolen er nedsatt.  Det blir viktig å foreta en fordeling av inventarpotten mellom de ulike byggene så raskt som mulig.

 

Kunstnerisk utsmykking

Arbeidet med kunstnerisk utsmykking har i liten grad kommet i gang enda.  Arkitekt skulle komme med ideer.  Torstein eterlyser disse.

Sparebankens kunstfond har varslet kommunen om at de ønsker å gi en kunstgave som kan benyttes til utsmykking i uteområdet rundt skolen/aktivitetshuset.  Cathrine Hagen er kontaktperson med kunstfondet i denne sammenhengen.  Det må avklares hvor kunstverket skal stå før prosessen med kunstfondet kan starte.

Usikkerhet rundt fortsettelsen.

Administrasjonen har lagt fram en sak til politisk behandling der det varsles overskridelser knyttet til prosjektering og oppfølging av byggeprosessen.  Det varsles videre en sprekk i forhold til antatt målpris på de to byggene som gjenstår.  Dette skyldes dels at antatt målpris var basert på sjablong beregninger og ikke et ferdig forprosjekt og dels at flere funksjoner er lagt til bibliotekbygget.

 

Notat v Asgeir