Praktisk bistand og opplæring/ Hjemmehjelp

Bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan leve et mest mulig
selvstendig liv.

Innholdet i tjenesten gis etter individuelle behov og fremkommer i vedtaket.

Målet er at brukeren skal bli mest mulig selvhjulpen.

Søker som har et særlig hjelpebehov på grunn av nedsatt helse- og funksjonsevne.

Du skal selv være tilstede når tjenesten gis, og delta etter evne.
Utforming av tjenesten gjøres i samråd med bruker.
Hjelpen gis til avtalt tid.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2, 6. ledd bokstav b

Søknadsskjema (PDF, 157 kB), må skrives ut og sendes per post.

Adresser:
Hjemmetjenesten i Våler,
Kornmagasinvegen 51,
2436 Våler i Solør
tlf 62424150

Psykisk helse- og rustjeneste,
Vålgutua 202
2436 Våler i Solør
tlf 62424138

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TIFU),
Vaalevegen 1,
2436 Våler i Solør
tlf 62424191 / 62424192

E-post: Postmottak@vaaler-he.kommune.no