TILSKUDD TIL MILJØTILTAK I SKOG 2014

Våler kommune har bevilget  inntil kr 100.000,- av NMSK (nærings- og miljøtilskudd i skogbruket) midlene for 2014 som skal brukes til spesielle prosjekter innen miljøtiltak i skog.

  

 Eksempler på prosjekter og tiltak kan være:
 

- rydding og skjøtsel av ulike typer kulturminner i skog
- skjøtsel av spesielle landskap i skog
- etablering, rydding og merking av skog-/naturstier
- skjøtsel av skog i tettstednære områder
- langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier
- andre tiltak/prosjekt knyttet opp mot biomangfold, landskap, friluftsliv eller kulturminner
 som ikke omfattes av andre etablerte tilskuddsordninger i landbruket


 

Både enkeltgrunneiere, sammenslutninger av grunneiere, lag/foreninger og kommunen kan søke om midler.  Søknad sendes til Våler kommune, v/Landbruksforvaltningen, 2436 Våler i Solør  eller til postmottak@vaaler-he.kommune.no innen 01.08.2014.

 

 

For nærmere informasjon kontakt Tore Gresmo tlf 62 42 43 08 eller e-post Tore.Gresmo@vaaler-he.kommune.no

 

  Engsoleie i skog