Skogbrannfare - forbud mot tenne bål og grill

I Norge er det generelt forbud mot å tenne bål og grill i og i nærheten av skog og annen utmark mellom datoene 15. april og 15. september.  Våler kommune minner også om forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Hele forskriften som PDF. (PDF, 143 kB)

§ 1. Formål
Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

 

§ 2. Virkeområde
Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

 

§ 3. Definisjoner
I denne forskrift menes med:

 1. Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
 2. Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.

 

§ 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner
Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

 

§ 5. Unntak fra forbudet
Følgende brenning skal likevel være tillatt:

 1. åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
 2. brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,
 3. brenning av tørt trevirke, papir og papp i ovn hjemme eller på hytta,
 4. brenning av små mengder tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk,
 5. Sankthansbål, etter melding til Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS,
 6. ranke- og flatebrenning i skogbruket, etter skriftlig søknad til Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS,
 7. halmbrenning i jordbruket etter melding til Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS,
 8. bråtebrenning etter melding til Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS,
 9. brenning i øvelsessammenheng i regi av brannvesenet.

 

§ 6. Dispensasjon
Nærings- og Miljøutvalget kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

 

§ 7. Tilsyn
Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

 

§ 8. Klage
Vedtak truffet av Nærings- og Miljøutvalget i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klagenemnd.

 

§ 9. Straff
Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.