Nødvendige reiser til Sverige - testing

Grenseteststasjonen på Magnormoen arbeider med begrensing av importsmitte. De tester IKKE personer som ønsker en test før de reiser til Sverige for eksempel for å gjøre strengt nødvendig vedlikehold på hytta. 

 

Testsenteret på Haslemoen tester heller ikke innbyggere som skal ut av landet på denne eller andre type private reiser. Behov for test må ha medisinskfaglig eller smittevernmessig begrunnelse for å komme inn under offentlig helsetjeneste. Du må derfor benytte en privat teststasjon dersom du skal foreta nødvendige private reiser utenlands.  
I tillegg til et negativt testresultat, anbefaler vi deg at du tar med dokumentasjon på at reisen er nødvendig iht lovverket før du ankommer grensen.