MHBR endrer informasjon om praksis ved skjemahåndtering fra "søknad om bålbrenning" til "Melding om bål"

I forskrift om brannforebygging § 3 tredje ledd finnes det et unntak som sier at «Forbudet gjelder i eller i nærheten av skog og utmark med mindre man får tillatelse fra kommunen». Det er opp til det aktuelle brann- og redningsvesen å vurdere en slik tillatelse og eventuelle betingelser.

MHBR kan ikke ut i fra en søknad vurdere om et bål åpenbart ikke kan føre til brann og finner det derfor uforsvarlig å gi tillatelser for bålbrenning. Brannvesenet ønsker likevel melding fra publikum dersom bålbrenning vil finne sted.

 

MHBR har vært i dialog med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vedrørende god praksis rundt og tolkning av det generelle bålforbudet og unntaket i tredje ledd. Bakgrunnen er at vi opplever at tidligere skjemaformulering «Søknad om bålbrenning» skapte forvirring rundt hva som er lov eller ikke og hvem som sitter igjen med ansvaret.

DSB sier at intensjonen med unntaket når forskriften ble formulert, ikke var at kommunen/brannvesenet skulle bli et godkjennende organ.

På bakgrunn av dette har vi derfor med virkedato 23.05.2019 endret informasjonen rundt og skjemaformuleringen på vår hjemmeside fra «Søknad om bålbrenning» til «Melding om bål». Skjemaer og søknader finner dere på: https://mhbr.no/skjemaer-og-soknader/.