Endring av viltloven, naturmangfoldloven mv. – ikrafttredelse 1. juni 2014

Stortinget vedtok 11. februar 2014 lov om endringer i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven), lov 19. juni 2009 mr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og enkelte andre lover.

Endringene innebærer at det innføres nye unntak fra forbudet mot bruk av kunstig lys i jaktøyemed. Unntaket er delvis sammenfallende med dagens bestemmelse om bruk av kunstig lys under åtejakt på rødrev, men innebærer at det ikke lenger er et vilkår for å kunne bruke kunstig lys at lyskilden er fast montert på husvegg. Det er tilstrekkelig at lyskilden er fast montert, for eksempel på tre eller stolpe.

 

Videre  innebærer endringen at jegeren kan bruke kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt. Med ”ettersøk” menes her den omfattende, etterfølgende ettersøksfasen som finner sted dersom man ikke finner det påskutte dyret gjennom den umiddelbare undersøkelsen av og rundt skuddstedet etter at skuddet er avfyrt. Videre innebærer endringen at det også kan benyttes kunstig lys ved avliving av vilt som er fanget levende i felle.

 

Videre heter det at jegeren har bevisbyrden for at påskytingen er lovlig. Det er et vilkår for bruk av kunstig lys under ettersøk at jegeren varsler politi, jaktrettshaver og kommunen om bruken av kunstig lys før ettersøket tar til, med mindre varsling er praktisk umulig pga. forhold som ligger utenfor jegerens kontroll. Som eksempel der varsling kan være umulig kan nevnes at jegeren befinner seg i et område uten mobildekning. I slike tilfeller kan varsel gis i etterkant i stedet. Dersom jegeren derimot ikke får varslet fordi vedkommende har glemt å ta med seg mobiltelefon, vil det ikke være adgang til å bruke kunstig lys.

 

 

Se forøvrig vedlagte informasjonsbrev fra det kongelige klima og miljødepartementet for flere endringer i blant annet hundeloven, skogbruksloven og naturmangfoldsloven.