Adressering av veger i Gravberget - høring

Utvalg for miljø, plan og teknisk vedtok i sak 030/23 den 07.11.2023 nye vegnavn på 3 veger i Gravberget, i henhold til matrikkelloven § 21 og matrikkelforskriften § 51.  Våler kommune legger nå ut adressenavn til høring. Høringsfrist 10.12.2023.

1. Finnskogvegen 

2. Promillevegen 

3. Kjølbergsvegen

Språkrådet godkjente skrivemåten på adressenavnene 15.11.2023.

Sakens dokumenter finner du her.

Innsigelse på vegnavn bes sendes skriftelig til:

Våler kommune,
Vålgutua 251,
2436 Våler i Solør

Eller postmottak@vis.kommune.no