Aktivitetsmidler for utvalgte barn og unge til fri deltakelse i fritidsaktiviteter

Opplevelser og deltakelse i aktiviteter er av stor betydning for de aller fleste barn. Både på kort og lang sikt er det viktig å ta del i opplevelser som gir trivsel og fellesskap.  SLT (samordning av rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) i Våler har en tilskuddsordning som skal gi alle barn og unge i alderen 6-17 år lik mulighet til å delta i aktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.

Tilskuddet kan dekke:

- utgifter knyttet til medlemskap i lag og foreninger
- nødvendig utstyr til fritidsaktiviteter
- enkeltbilletter til aktiviteter


Tilskuddet er behovsprøvd, og innvilges etter en individuell vurdering.

Foreldre/foresatte må fremme en skriftlig søknad på eget søknadsskjema. Dokumentasjon på utgifter må legges ved søknaden.

Tilskuddet koordineres av SLT, som samarbeider med ulike virksomheter i kommunen; som for eksempel kultur, skole, helsestasjon og NAV. Private aktører som lag og foreninger er også inkludert. Søknaden behandles hos NAV Våler.

Ansvarlig for aktivitetsmidler:

Lisbeth Berg Sollien, kan kontaktes på tlf. 941 67 860 eller via e-post; lisbeth.berg.sollien@nav.no.

Søknadskjema som .pdf (PDF, 68 kB)
Søknadsskjema som word (DOCX, 37 kB)

Mer om SLT finnes her.