Tjenestebeskrivelse for fagområdet byggesak

Odd Egil Skolegården
Fagansvarlig Byggesaker
Mobil 901 90 007
oes@vis.kommune.no
 

Per Håvard Tomterstad
Saksbehandler byggsaker
Mobil 905 80 505
pht@vis.kommune.no

 

HVILKET OMRÅDE GJELDER TJENESTEN FOR

  • Dispensasjonsbehandling etter plan- og bygningsloven.
  • Byggesaksbehandling etter plan-og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
  • Tilsyn etter plan- og bygningsloven.

MÅL MED TJENESTEN

  • Gi ryddig veiledning med den hensikt å bidra til at ønskede planer/tiltak kan realiseres innenfor rammene i lov, forskrift og vedtekter.
  • Tilrettelegge og gjennomføre alle lokale oppgaver og tiltak som plan-og bygningsloven med forskrifter krever, i tråd med overordnet planverk.

HVA DU KAN FORVENTE DEG AV OSS?

  • God og ryddig informasjon om hva som kreves av søknader etter lovverket.
  • Tjenesten skal utføres uten unødige forsinkelser, og innenfor krav om saksbehandlingstid gitt av sentrale bygningsmyndigheter.
  • Vi prioriterer alle som innretter seg etter lover og regler.
  • I den grad kapasitet eller sesongforhold begrenser mulighetene for å få utført tjenesten, skal vi prioritere de sakene som trenger spesiell oppfølging eller er til hinder for videre saksgang. (eksempel: manglende oppmåling forhindrer oppstart av bygging)
  • Tjenestebeskrivelse for fagområdet kart og oppmåling

Lenke til byggesøk