Kontroll av areal

I forbindelse med søknad om produksjonstilskudd, vil det jordbruksarealet som ligger i NIBIO sitt gardskart (og landbruksregisteret) være "fasit" på hvilke arealer det kan gis tilskudd til. 

Dersom det søkes på større areal enn det kartene viser, vil vi få feilmeldinger. Dette kan medføre trekk i tilskuddet!

Det er derfor viktig at den enkelte søker sjekker at kart og eiendomsareal stemmer overens, og at alle grunneiendommer som tilhører driftsenheten er med i kartet.