Investeringsmidler - Tradisjonelt landbruk

Landbrukskontoret ønsker deg velkommen til å søke om tilskudd og lån i forbindelse med investeringer i jordbruket.

Prosjekter innen husdyr- og planteproduksjoner kan omsøkes, og skal være knyttet til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr.

Investeringen må være nødvendig for å oppnå planlagt produksjon og det må forventes avsetningsmuligheter eller -avtaler for produktene.

Generelt prioriteres prosjekter som gir økt matproduksjon for produksjoner der markedssituasjonen tilsier det.

Det skal sendes inn elektronisk søknad, se Innovasjon Norge

Søknadsfristen inn til kommunen er 1.september og 1. februar, og landbrukskontoret er behjelpelig med søknadsprosessen. Ta kontakt i god tid og meld din interesse.

Søknader som kommer tett opp mot fristen kan risikere å bli forkastet eller ikke prioritert.

NB: Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort. Med «påbegynt» menes igangsettelse av bygg- og anleggsarbeider eller inngått rettslig bindende forpliktelse/kontrakt som gjør investeringen irreversibel.

For at søknaden skal behandles av Innovasjon Norge er det viktig at nødvendige vedlegg følger søknaden: 

Tegninger med kostnadsoverslag:

1. Kostnadsoverslag skal være oppsatt av planlegger som kan dokumentere kunnskap, eventuelt undertegnet tilbudsbrev fra leverandør.

2. Prosjektene må byggemeldes til kommunen før prosjektet igangsettes, og innen første delbetaling av tilskudd kan skje.

Fullstendig driftsplan for prosjekter over 1 mill kr:

1. Dekningsbidragskalkyler pr produksjonsenhet som viser forventet årlig resultat samt driftsbudsjett.

2. Investerings- og finansieringsplan.

3. For mindre prosjektet kan det utarbeides en økonomisk oversikt basert på tidligere årsregnskapsresultat.

4. De ulike regnskapskontorene kan utarbeide driftsplan.

Siste 2 års resultatregnskap og næringsoppgave, landbruksskjema og ligningsattest.

 

Gjeldene prioriteringer tiltak/områder tradisjonelt landbruk:

1.a) Grovforbaserte husdyrproduksjoner. Herunder også gjødsellager og driftsbygninger til aktiv setring.

1.b) All økologisk produksjon

2. Planteproduksjon for salg. Herunder prioriteres potet-, grønnsak-, frukt- og bærproduksjon.

Det kan også gis støtte til grasproduksjon for salg og kornproduksjon.

Fellestiltak for flere eiendommer i form av tørking, lager, pakking etc., kan støttes, men må vurderes opp mot eksisterende kapasitet og konkurransesituasjonen i området.

3. Kraftforbaserte produksjoner

4. Andre søknader

 

Ikke prioriterte tiltak/områder -Tradisjonelt landbruk:

•Sau vil ha lav prioritet, på grunn av markedssituasjonen. Det vil ikke bli gitt tilskudd til nyetablering eller til vesentlig kapasitetsutvidelser på sau, så lenge markedet er i ubalanse.

•Det vil ikke bli gitt tilskudd til kylling eller svineproduksjon, på grunn av markedssituasjonen.

 

Bygdenæring:

Ønsker du å starte opp en ny næring på gården?

Det er mulig å få tilskudd og lån til ideavklaring og etablering.

Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling

 

Prioriterte tiltak/områder -Bygdenæring:

•Mat og drikke, herunder produksjon og foredling.

•Landbruksbasert reiseliv

•Inn på tunet.

 

 Ikke prioriterte tiltak/områder -Bygdenæring:

•Generell utleievirksomhet

•Utleie av stallplasser, ridesentervirksomhet, golf og kennel o.l. uten vesentlig nyskaping

•Tradisjonell forretningsmessig, privat tjenesteyting uten vesentlig nyskaping

•Handelsvirksomhet på innkjøpte varer