Informasjon om tilskuddsordninger hos Innovasjon Norge

Finansiering for landbruket  


Tradisjonelt landbruk
Tilskuddspotten for tradisjonelt landbruk er brukt opp for 2021, og Innovasjon Norge vil ikke behandle flere søknader i år. Ca. 9 millioner tilskuddskroner er fordelt på ulike prosjekt i Åsnes og Våler, med en investeringsramme på ca 47 millioner kroner. Det gir en gjennomsnittlig tilskuddsprosent pr prosjekt på ca. 20.

Det er lurt allerede nå å starte forberedelsene til søknad for tiltak som skal gjennomføres i 2022, slik at det er mulig å få med Innovasjon Norge på en befaring.

Ta snarlig kontakt dersom du har planer om investeringer på gården din og vil søke om tilskudd og/eller lån fra IN i 2022. Vi planlegger en befaring med rådgiver fra Innovasjon Norge nå på sensommeren/tidlig høst.

 

Særskilte prioriteringer for 2021:

• Melkeproduksjon på bruk med 15 – 30 kyr hvor det skal bygges om fra bås til løsdrift.

• Frukt-, grønt- og veksthusnæringa herunder småskalaproduksjon av frukt og grønt for de som ikke har leveringsavtaler og kan omsette varene i egne kanaler.

• Tørke- og lageranlegg i kornproduksjon.

• Økologiske produsenter som må foreta større investeringer som følge av implementeringen av EUs økologiregelverk.

• Ved like gode prosjekter prioriteres Trysil, Engerdal og samtlige Valdreskommuner foran andre kommuner.

• Generasjonsskifte for de som er under 35 år og som har planer om mindre investering inntil 1 500 000 kroner. Her vurderes søknadene litt bredere, men innenfor nasjonal policy. Det viktigste i disse sakene er vurderingen av hvorvidt planlagt produksjon står godt i forhold til gårdens tilgjengelige ressurser. Gode planer fremover og profesjonalitet blir vektlagt.

 

NB!

Viktig i alle investeringssaker er at det er godt samsvar mellom gårdens ressursgrunnlag (eid/leid) og produksjon. Dyrevelferd og miljømessig gevinst vektlegges ved alle søknader om investeringsstøtte. Investeringsmidlene skal også gå til prosjekt som er et større løft for gården, og bidrar positivt til driftas lønnsomhet.

Tiltak som ikke er prioritert innen tradisjonelt landbruk er tilskudd til utvidelser eller nyetablering på egg, svin, kylling og kalkun. Nyetablering og kapasitetsøkning innenfor ammeku og sau i kornområder. Reinvestering i/utskifting av melkerobot er heller ikke prioritert. Videre er ikke redskapshus og verksted prioritert.

 

Bygdenæring/Tilleggsnæring

Det er et ønske om å stimulere til nyskapende og gode prosjekter. Det er derfor ingen tydelig prioritering av midler til landbruksbaserte næringer. Det er imidlertid nasjonal oppmerksomhet og forventninger innen områdene lokalmat, landbruksbasert reiseliv, «Inn på Tunet», bioenergi og bruk av tre. Prosjekter innen disse områdene er velkomne!

Dessverre er potten brukt opp for 2021, og Innovasjon Norge vil ikke behandle flere søknader dette året. Det er likevel gode muligheter for å arbeide med oppstart og utvikling av tilleggsnæring på gården allerede i høst blant annet ved å delta på etablererkurs.

Du finner etter hvert mer informasjon om etablererkurs høsten 2021 hos Solør næringshage:  https://www.solornh.no/

Dersom du ønsker å videreutvikle tilleggsnæring på gården er det også aktuelt med befaring sammen med Innovasjon Norge – ta kontakt! Solør næringshage og landbrukskontoret samarbeider om rådgiving innen bygdenæringer.

Les mer om tilleggsnæring hos Innovasjon Norge: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/tilleggsnaring/