Omsorgslønn


Lønn til personer som har særlig tyngende omsorgsoppgaver.
Det skal alltid søkes om hjelpestønad fra NAV.Søknad om hjelpestønad.
Kommunen har mulighet til å samordne hjelpestønad fra NAV med vedtak om omsorgslønn.
Det må søkes skriftlig.
Både den omsorgstrengende og omsorgsyter kan fremme søknad.
Er mottaker av tjenesten fraværende fra eget hjem, stoppes lønn til omsorgsyter.
Omsorgslønn gis ikke med tilbakevirkende kraft.
Evaluering av vedtak, årlig.


Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-6

Det er klageadgang på alle vedtak om tjenester. Klagefristen er 3 uker. Nærmere orientering om klagebehandlingen og hjelp til å utforme klagen kan gis av søknadens saksbehandler.

Søknadsskjema (PDF, 157 kB), må skrives ut og sendes per post.

Adresser:

Hjemmetjenesten i Våler,

Kornmagasinvegen 51,

2436 Våler i Solør

tlf 62424150

 

Psykisk helse- og rustjeneste,

Vålgutua 202

2436 Våler i Solør

tlf 62424138

 

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TIFU),

Vaalevegen 1,

2436 Våler i Solør

tlf 62424191 / 62424192

 

E-post: Postmottak@vaaler-he.kommune.no