Lek gir læring

Hovedmålet med LEK gir Læring er å sikre kvaliteten på barnehagetilbudet ved å utvikle barnehagene som lærende organisasjoner og styrke den enkelte barnehage som læringsarena.

Stortingsmelding 24 «Framtidens barnehage» og stortingsmelding 41 «Kvalitet i barnehagen» gir oss retningslinjer på arbeidet med "Lek gir læring".

All aktivitet i organisasjonen skal dreie rundt organisasjonens kjernemål, som i denne sammenheng er:

  • BARNET I LEK OG LÆRING

All aktivitet skal ha som sitt kjernemål å fremme kunnskap om barns læring, og om hvordan barnehagen som organisasjon kan tilrettelegge slik at:

  • LEKEN gir LÆRING og LÆRING nærer LEK

Verktøyet vi har lært å bruke er godt innarbeidet og bevisstgjør oss voksne som rollemodeller overfor barna. Vi voksne skal være deltagende, anerkjennende og se barnas behov. Vi skal kontinuerlig reflektere over våre egne handlinger.