Kultur for læring

Målet med forbedringsarbeid KULTUR FOR LÆRING i barnehagen er å videreutvikle barnehagens pedagogiske praksis, slik at barna får realisert sitt potensiale for trivsel, utvikling og læring.

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) legger opp til at det skal gjennomføres tre spørreundersøkelser i løpet av prosjektperioden. Den første av disse tre undersøkelsene ble gjennomført høsten 2017. Den andre vil bli gjennomført høsten 2019 og den tredje høsten 2021.

Hensikten med spørreundersøkelsen er for det første at barnehagene skal få kunnskap om hvordan de skårer på en rekke sentrale områder tilknyttet barnas læringsmiljø, deres sosiale og språklige utvikling. Videre vil barnehagene få informasjon om foreldrenes opplevelse av tilfredshet med tilbudet og samarbeidet med de ansatte.

Barnehagen vil også få informasjon om hvordan de ansatte opplever egen arbeidssituasjon og kunnskap om leders ledelse av barnehagen. Resultat fra de ulike spørreundersøkelsene vil så danne utgangspunkt for videre arbeid i den enkelte barnehage.

Arbeidet med analysen av resultater og utvikling av tiltak i barnehagen vil bli understøttet av at styrerne deltar i en kompetanseheving om «Bruk av kartleggingsresultater i barnehagen» våren 2018.