Grensevilt

GRENSEVILT er et prosjekt med støtte fra EU-programmet Interreg Sverige-Norge og Innlandet fylkeskommune. Prosjektet drives av Høgskolen i Innlandet og Sveriges Lantbruksuniversitet.

Prosjektets hovedmål er å legge et solid grunnlag for en bedre grenseoverskridende, inkluderende, konfliktreduserende flerartsforvaltning av elg og rovvilt i barskogen i Indre Skandinavia, på tvers av riksgrensen og sør for det samiske tamreinområdet. 

Ved en kombinasjon av ny kunnskap, nettverksbygging og økt dialog på tvers av riksgrensen vil GRENSEVILT redusere grensebarrierer, øke samordningen av viltforvaltning på tvers av grensen og i områder under press fra menneskelige inngrep, og stimulere til bærekraftig bruk av skogens ressurser som tar hensyn til de ulike interessene innenfor regionens natur- og kulturarv. 

Her vil det komme mye spennende forskningsresultater og landbrukskontoret vil dele den her:

1)GRENSEVILT 2  - Sluttrapport til Interreg Sverige-Norge (Oppdragsrapport nr. 8 – 2023)

https://brage.inn.no/inn-xmlui/bitstream/handle/11250/3057224/8-2023-Grensevilt%202%20Wikenros.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

2)GrenseForum - Forslag til samarbeidsplattform for en grenseoverskridende viltforvaltning i grenseområdet mellom Innlandet fylke i Norge og Värmlands og Dalarnas län i Sverige (Oppdragsrapport nr. 10 – 2023)

https://brage.inn.no/inn-xmlui/bitstream/handle/11250/3057226/10-2023-Grensevilt%203%20Grenseforum.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

3)Gränsöverskridande älgförvaltning  - Ekologiska förutsättningar (Oppdragsrapport nr. 11 – 2023)

https://brage.inn.no/inn-xmlui/bitstream/handle/11250/3057236/11-2023-Grensevilt%204%20Ausilio%20Elgforskning.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

4)Vilt i vind - Pilotstudier om vindkraftutbyggingens påvirkninger på elg, ulv, jerv og elgjegere  (Oppdragsrapport nr. 12 – 2023)

https://brage.inn.no/inn-xmlui/bitstream/handle/11250/3057245/12-2023-Grensevilt%205%20Vilt%20i%20vind.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Artikkelliste