Avløsning ved sykdom og fødsel

OBS! Fra 15.august 2018 må søknad om tilskudd registreres direkte i Altinn.  Les mere om ordningen her 

Statsforvalteren skriver 

Tilskuddet til avløsning ved sykdom og fødsel skal bidra til å finansiere avløsning i foretak som driver husdyrproduksjon eller helårs produksjon i veksthus og finansiering av avløsning i onnetida for foretak som driver plante- eller honningproduksjon.

Reglene om beregning av tilskudd står i Jordbruksavtalen og tar utgangspunkt i dagsatser som avhenger av typen og størrelsen på jordbruksforetaket sin produksjon. Det blir gitt tilskudd for dokumenterte, faktiske utgifter til avløsning. Ved beregning av tilskuddet skal det gjøres fradrag for de inntektene den avløste hadde, eller kunne ha hatt, i søknadsperioden..

Det kan gis tilskudd til avløsning når en person som har hatt næringsinntekt fra foretaket som jordbruks- eller gartnervirksomhet, ikke kan delta i arbeidet fordi vedkommende:
  • Er sykemeldt fra arbeid i foretaket
  • Er gravid og får svangerskapspenger
  • Får foreldrepenger eller engangsstønad ved fødsel
  • Har omsorgspermisjon i sammenheng med fødsel eller omsorgsovertaking
  • Følger barn til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom eller skade hos barnet

  • Har omsorg for barn med kronisk sykdom, langvarig sykdom eller nedsatt funksjonsevne og pga dette har markert økt risiko for fravær i arbeidet

I tillegg kan det gis tilskudd ved dødsfall i nære relasjoner.

Maksimal dagsats for tilskuddet er 1 670 kr. Ved utregning av tilskuddet skal en gjøre fradrag for den avløste sine inntekter i perioden -i tråd med reglene om dette i Jordbruksavtalen.

Tilskudd til sykdomsavløsning og lignende blir regulert i Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Søknadsskjema

Artikkelliste