Floghavre

Mattilsynet har tilsynsmyndighet. Kommunen har ansvaret for innsending av planteprøve, når driftsansvarlig på eiendommen rapporterer om floghavre. I tillegg har kommunen plikt til å foreta første års offentlige kontroll.

 

Floghavre Eli Rusten

Forskriften gir kommunen plikter på to områder, jf. § 3 om meldeplikt og § 13 om offentlig kontroll.

«Mattilsynet delegerer følgende myndighet til alle landets kommuner:

Myndighet til å utføre første års offentlig kontroll når det anmodes om at landbrukseiendom fjernes fra det offentlige floghavreregisteret, jf. forskrift 22. juni 2015 nr. 752 om floghavre § 13 tredje ledd, jf. første ledd og § 14.»

Når kommunen gjennomfører ulike tiltak for å bekjempe floghavre kommer disse i tillegg til bestemmelsene i floghavreforskriften. Mattilsynet samarbeider med kommunene der det er behov for det. Målet er opprettholde en best mulig floghavrestatus.

Mattilsynet sender kopi av alle vedtak hjemlet i forskrift om floghavre rettet mot driftsansvarlige for landbrukseiendommer eller ansvarlige for areal som grenser mot dyrka mark, veier eller åpne vannveier til orientering til kommunen.

Les mer på Mattilsynets sider

Forskrift om floghavre