Tiltak og tjenester til funksjonshemmede / TIFU

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TIFU) yter tjenester til brukere med og uten psykisk utviklingshemming. Avdelingen disponerer 9 omsorgsboliger i Vålbekkdalen, samt 5 omsorgsboliger i Hoelsvegen/Vålevegen. Vi har også en avlastningsenhet i Hoelsvegen/Vålevegen. I tillegg yter vi tjenester til brukere som bor i egne leiligheter ute i kommunen.