Pårørende

Våler kommune har egen pårørendekontakt som kan være behjelpelig med å videreformidle vikige lovverk og informasjon.

Ta kontakt med Marie Kroken Bakke på telefon 62 42 41 55 eller 47 47 91 64

Nærmeste pårørende er den som personen selv oppgir som sin nærmeste og som gis samtykke til å motta informasjon om personenes helsetilstand eller annet. Pårørende har rett på generell informasjon og veiledning selv om helsepersonell har taushetsplikt. Nærmeste pårørende kan få nærmere informasjon om personens helsetilstand og helsehjelp, i den grad den syke selv har samtykket til det. Barn over 16 år er å anse som myndige i forhold til sin egen helse.

Pårørende er en viktig ressurs. Pårørende må involveres ut fra de rettigheter den syke har og utifra ansvaret helsepersonell har for å gi best mulig tjenester til brukeren.

www.helsenorge.no er det opprettet en nasjonal informasjonsside for pårørende hvor du finner informasjon om rettigheter og tilbud.

Pårørendesenteret har en landsdekkende nettside for pårørende. Her kan du finne kunnskap, tips og råd, og lese om andre pårørendes erfaringer. Du kan kontakte pårørendelinjen via chat, mail eller telefon og få individuell sosialfaglig veiledning. De ansatte du møter har taushetsplikt.

Her finner du lenker til lokale tilbud til pårørende - både voksne og barn.

Pårørendeprogrammet er et hjelpemiddel for ansatte og pårørende.

Helsedirektoratet har laget en brosjyre som gir informasjon om rettigheter til pårørende til personer med psykiske lidelser og/eller nusmiddelproblemer.   

 

BARN OG UNGE SOM PÅRØRENDE

Når mor eller far har psykiske problemer, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom/skade har barn rett på informasjon og oppfølging hvis det er nødvendig. Dette gjelder også om søsken er alvorlig syk. Med barn menes både biologiske barn, adoptivbarn, stebarn og fosterbarn i alderen 0-18 år. Helse- og omsorgspersonell har plikt til å kartlegge og avklare informasjons- og oppfølgingsbehovet midreårige barn kan ha som følge av foreldre eller søskens tilstand og eventuelt igangsette tiltak.

Har du noen i familien som mottar hjelp fra kommunen kan de be om en samtale. Du kan henvende deg til de som gir hjelpen. Du kan også snakke med fastlegen, helsesøster eller barnevernet. Ulike brukerorganisasjoner og interesseorganisasjoner har tilbud for barn og unge som pårørende. Kontakt den aktuelle brukerorganisasjonen ved behov.

Her kan du finne mer informasjon:

Når mor eller far blir alvorig syk - informasjon fra Helsedirektoratet

Når barn blir pårørende - informasjon fra helsenorge.no

Barns beste - nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.

Snakketøyet - samtaleverktøy og samtaleguider med tips og råd til hvordan man kan snakke med barn som pårørende.