Psykisk helse- og rustjeneste

Psykisk helse- og rustjeneste er en tjeneste til personer over 18 år, med milde til moderate psykiske helseutfordringer eller avhengighet. Psykisk helse- og rustjeneste er et lavterskeltilbud, der brukere selv kan ta kontakt eller bli henvist av fastlege, NAV, spesialisthelsetjenesten eller andre. Psykisk helse- og rustjeneste har telefontid / besøkstid fra 09.00 – 14.30 (62 42 41 36) og besøksadresse er Vålgutua 202. 

Psykisk helse- og rustjeneste kan tilby:

  • Individuell oppfølging i form av Assistert Selvhjelp og / eller samtaler
  • Gruppetilbud med vekt på sosial trening og fysisk aktivitet
  • Tverrfaglig samhandling med andre hjelpeinstanser
  • Selvhjelpskurs
  • Individuell oppfølging av personer med rus- og avhengighetsproblematikk
  • Henvisning til rusbehandling og innsøking / oppfølging i LAR
  • Oppfølging / informasjon / kurs til pårørende
  • Undervisning og veiledning til andre instanser / interessegrupper
  • Boveiledning og oppfølging i egen bolig

 

Psykisk helse- og rustjeneste er gratis og det betales derfor ikke egenandel. Utgifter vil påløpe i form av aktiviteter og lignende. Barn, Unge- og Familieteam er organisert under Psykisk helse- og rustjeneste. Innkomne henvisninger vil bli behandlet i inntaksteam i fellesskap med Barn, Unge- og Familieteam da tjenesten jobber helhetlig. Det vil bli gjennomført kartlegging av behov og avklaring av tilpasset tjeneste og varighet.

Søknadsskjema fylles ut og sendes til Psykisk helse- og rustjeneste, Vålgutua 251, 2436 Våler kommune

 

Søknadsskjema (PDF, 133 kB), må skrives ut og sendes per papir.