Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Ordningen gjelder for barn i både kommunale og private barnehager.

Reduksjon i foreldrebetaling

Hvis maksprisen for én fulltidsplass er høyere enn 6 % av den samlede inntekten til husholdningen, har du rett til redusert pris.

Redusert foreldrebetaling omfatter ikke kostpenger.  

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdning med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Ordningen gjelder også for barn med utsatt skolestart.

Krav til dokumentasjon

Skattemelding for foregående år hentes automatisk inn av Våler kommune. Hvis det er endringer i husholdningens inntekt som ikke vises i skattemeldingen må det i tillegg legges ved annen dokumentasjon. Eksempel på tilleggsdokumentasjon:

  • Lønnslipper
  • Trygdeutbetalingsblanketter
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Studentbevis/bekreftelse på studieplass
  • NAV Solør kan hjelpe deg med å finne dokumentasjon på inntekt.

Søknadsfrist

For å få innvilget redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid fra og med 1.august er søknadsfristen 1. juli. Det er mulig å søke gjennom hele året, men vedtak om redusert betaling og gratis kjernetid vil ikke ha tilbakevirkende kraft. For kommende barnehageår er det mulig å søke fra 1. april. 

Behandlingstid

Behandlingstid er 3 uker. Vedtaket blir gjeldende fra påfølgende måned.

Søknadsskjema

Søknad sendes gjennom Foresattportalen: 

Foresattportalen :  https://foresatt.visma.no/vaaler

Dere må logge inn gjennom ID-porten (BankId etc.).