Kontrollutvalget

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan og skal føre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret.

Kontrollutvalget skal utøve sitt arbeid i henhold til kommuneloven (kapittel 12. Internt tilsyn og kontroll. Revisjon. §§ 76-77, § 80), og forskrift for kontrollutvalg. Kontrollutvalget har bl.a. oppgaver knyttet til

  • tilsyn med forvaltningen, som eksempelvis omfatter vurdering av rutiner, systemer, instrukser osv., 
  • regnskapsrevisjon (bl.a. uttalelse til årsregnskapet og følge opp merknader til regnskapet), 
  • forvaltningsrevisjon (vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midlene), 
  • selskapskontroll (kontroll av kommunens eierinteresser i selskaper). 
  • tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget innstiller og rapporterer til kommunestyret.

Kontrollutvalget skal bestå av 5 medlemmer, hvorav en fra kommunestyret.

Her finner du møteplan og medlemmer av kontrollutvalget.

Sekretariat for kontrollutvalget er Glåmdal sekretariat IKS (www.gs-iks.no). Sekretariatet kan nås på telefon 977 36 379 eller på mail: Torgun.M.Bakken@gs-iks.no 

Kommunens revisor er Revisjon Øst IKS (https://www.revisjon-ost.no/), epost post@rev-ost.no.