Kontrollutvalget

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan/arbeidsorgan og skal føre det løpende tilsynet med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget skal utøve sitt arbeid i henhold til kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg. Kontrollutvalgets møter er åpne på lik linje med andre kommunale utvalg.

Kontrollutvalget skal bestå av 5 medlemmer, hvorav en fra kommunestyret.

Kontrollutvalget har blant annet oppgaver knyttet til:

  • Tilsyn med forvaltningen, som eksempelvis omfatter vurdering av rutiner, systemer, instrukser osv.
  • Regnskapsrevisjon (bl.a. uttalelse til årsregnskapet og følge opp merknader til regnskapet)
  • Forvaltningsrevisjon (vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midlene)
  • Eierskapskontroll (kontroll av kommunens eierinteresser i selskaper)
  • Tilsyn med kommunens revisjonsordning

Kontrollutvalget innstiller og rapporterer til kommunestyret.

Her finner du møteplan og medlemmer av kontrollutvalget.

Sekretariat for kontrollutvalget er: Konsek Øst IKSE-post til sekretariatet

Kommunens revisor er: Revisjon Øst IKSE-post til revisor