Kontrollutvalget

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan/arbeidsorgan og skal føre det løpende tilsynet med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget skal utøve sitt arbeid i henhold til kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg. Kontrollutvalgets møter er åpne på lik linje med andre kommunale utvalg.

Kontrollutvalget skal bestå av 5 medlemmer, hvorav en fra kommunestyret.

Medlemmer

Varamedlemmer

1. Geir Thomas Finstad (leder)

1. Christina Svendsberget

2. Unni Langmoen

2. John Wold

3. Egil Olav Hansen

3. Svein K. Olsen

4. Hans Johan Finne  (nestleder)

4. Grete Aabakken

5. Åse Pedersen

5. Kjetil Ruud

 

  • Kontrollutvalget har blant annet oppgaver knyttet til:

  • Tilsyn med forvaltningen, som eksempelvis omfatter vurdering av rutiner, systemer, instrukser osv.
  • Regnskapsrevisjon (bl.a. uttalelse til årsregnskapet og følge opp merknader til regnskapet)
  • Forvaltningsrevisjon (vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midlene)
  • Eierskapskontroll (kontroll av kommunens eierinteresser i selskaper)
  • Tilsyn med kommunens revisjonsordning

Kontrollutvalget innstiller og rapporterer til kommunestyret.

Her finner du møteplan og medlemmer av kontrollutvalget.

Sekretariat for kontrollutvalget er: Konsek Øst IKSE-post til sekretariatet

Kommunens revisor er: Revisjon Øst IKSE-post til revisor