Personvernerklæring for NAV Våler - sosiale tjenester

Hvem er behandlingsansvarlig?

Det er kommunedirektøren som er den øverste ansvarlige for behandling av personopplysninger i Våler kommune. Det daglige ansvaret for å utføre oppgaver knyttet til dette, er delegert til leder av NAV Elverum:

NAV-leder: Knut Erik Skaret
e-post:  knut.erik.skaret@nav.no

Hva er formålet?

Den kommunale delen av NAV behandler personopplysninger som er nødvendige for å utføre lovpålagte oppgaver. Eksempler på dette er samarbeid og oppfølging av brukere, saksbehandling og utbetaling av økonomisk sosialhjelp samt arbeidsrettet oppfølging.

Når vi «behandler personopplysninger», betyr det for eksempel at vi samler inn opplysningene, registrerer dem, setter dem sammen, lagrer dem eller utleverer dem. Opplysningene om deg registreres elektronisk og behandles på samme måte som om du hadde sendt henvendelsen på papir.

Hva er det rettslige grunnlaget?

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger i NAV er for det meste hjemlet i lov. Sentrale lover er:

I noen tilfeller behandler vi personopplysninger basert på ditt samtykke. I slike tilfeller blir du informert om hva behandlingen går ut på og aktivt bedt om å samtykke. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake.

Det er også nødvendig å behandle personopplysninger når det inngås en avtale.

Hvilke personopplysninger behandles?

NAV kan bare behandle personopplysninger om deg som er nødvendige. Hvilke typer personopplysninger som er nødvendig å behandle, avhenger av saken din. Som regel behandler vi personopplysninger som navn, adresse, personnummer, utdanning, arbeidsforhold, inntekt, familie- og økonomiske forhold.

Noen ganger behandler vi også særskilte personopplysninger, for eksempel opplysninger om helse. Alle opplysninger om deg er underlagt taushetsplikt.

NAV bruker også personopplysningene til å utarbeide statistikk, utredninger og analyser. Personopplysningene behandles da i en form som gjør at det ikke er mulig å knytte opplysningene til enkeltpersoner.

Hvor hentes opplysningene fra?

Når du henvender deg og ber om råd og veiledning eller søker om sosialstønad, vil vi be deg om opplysninger som vi trenger for å kunne behandle din søknad eller følge deg opp på en god måte.

Personopplysninger som behandles av NAV kan komme fra deg selv, foresatte/ pårørende, andre offentlige virksomheter eller samarbeidspartnere.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Vi har taushetsplikt om alle opplysninger vi behandler om deg. Hvis offentlige virksomheter eller andre ønsker å få utlevert opplysninger om deg fra NAV, må de enten ha hjemmel i lov eller du må gi samtykke til utlevering. Aktuelle eksempler er Skatteetaten og SSB.

Hvordan sikres opplysningene?

Våre fagsystemer er sikret gjennom ulike sikkerhetstiltak. Vårt hovedsystem ligger på sikret sone med tilgangskontroll, og rolletildeling styrer hvem som får tilgang til hva. Personopplysninger kan ikke endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.

I tillegg loggføres alle bevegelser i fagsystemene slik at det er mulig å se hvem som har gjort hva.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

I utgangspunktet skal ikke opplysninger om deg lagres lenger enn det som er nødvendig. Samtidig har kommunalt NAV arkivplikt etter arkivloven, og vi må derfor som regel oppbevare opplysningene også etter at saksbehandlingen er avsluttet.

Hvilke rettigheter har du?

Når NAV behandler opplysninger om deg, skal du som registrert i våre systemer alltid få vite hvilke data som behandles, hva opplysningene brukes til, samt hvor lenge de lagres. Du kan henvende deg direkte til NAV og be om å få innsyn i dine personopplysninger.

NAV vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og innen 30 dager. Dersom det av ulike årsaker blir vanskelig å innfri din henvendelse i løpet av 30 dager, har NAV anledning til å utvide fristen med inntil 2 måneder. I slike tilfeller vil du få beskjed om utsatt frist.

Innsyn: Du har rett til å be om å få se hva som er lagret om deg, som foresatt og dine barn. Du kan logge deg inn på nav.no og se personopplysninger vi har registrert om deg og dokumenter i saken din.

Retting av informasjon: Det er viktig at opplysninger vi har om deg er riktige og at de er nødvendige for den behandlingen NAV skal gjøre. Du kan kreve at opplysninger om deg blir rettet hvis opplysningene er feil eller ufullstendige. Du vil også kunne ha rett til å få supplert dem med korrekte opplysninger.

Sletting av informasjon: I spesielle tilfeller vil du kunne ha rett til å få slettet opplysninger om deg. Da er forutsetningen at NAV ikke har en lovpålagt plikt til å lagre opplysningene som dokumentasjon etter arkivloven. Du har ikke rett til å få slettet opplysninger som kan være viktige for senere behandlinger ved for eksempel klage.

Begrenset behandling: Du kan kreve midlertidig stopp i behandling av opplysninger hvis du mener de opplysningene NAV sitter på er unøyaktige eller at vi ikke har grunnlag for å behandle opplysningene. Vi vil da undersøke innsigelsene dine før opplysningene behandles videre.

Dataportabilitet: Du kan be om å få utlevert alle opplysninger du aktivt har gitt oss om deg gjennom avtale eller samtykke. Dette gjelder også dersom du ønsker disse opplysningene sendt videre dersom dere flytter.

Protestere mot bruk av opplysninger: I helt spesielle tilfeller kan det hende du ønsker å protestere mot bruk av personopplysninger. Dette gjelder hvis vi bruker opplysninger som ikke er nødvendige eller at vi ikke har ditt samtykke. Retten gjelder ikke dersom vi har tungtveiende grunner som går foran din protest.

Klage til Datatilsynet: Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler personopplysninger om deg, eller hvis du mener behandlingen er i strid med personvernreglene. Informasjon om hvordan du går frem finner du på nettsidene til Datatilsynet.

Brukere som ønsker innsyn i behandling av personopplysninger eller korrigering av informasjon må henvende seg direkte til NAV VÅLER.

Har du spørsmål som handler om hvordan dine personopplysninger behandles, er du også velkommen til å kontakte personvernombudet i Våler kommune:

Personvernombud: Pernille Hammer
E-post: pernille.hammer@elverum.kommune.no
Tlf: 452 97 187
Besøksadresse: Kommunehuset Folkvang, Lærerskolealleen 1, 2418 Elverum

Sist endret 18.02.2022