Personvernerklæring for grunnskolen

I dette dokumentet kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du som registrert elev eller foresatt har i våre systemer. Personvern og informasjonssikkerhet er viktig, og vi vil at du skal føle deg trygg på at lover og regler følges. Når kommunen behandler opplysninger om deg, skal du som registrert i våre systemer alltid få vite hvilke data som behandles, hva opplysningene brukes til, samt hvor lenge opplysningene skal lagres. Behandling av dine personopplysninger vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

Hvem er behandlingsansvarlig?
Det er kommunedirektøren som er den øverste ansvarlige for behandling av personopplysninger i Våler kommune. Det daglige ansvaret for å utføre oppgaver knyttet til dette, er delegert til rektor: 
 

Våler barne- og ungdomsskole;  dg@vis.kommune.no
 


Hva er formålet?
Våler kommune samler inn og behandler personopplysninger som er nødvendige for å utføre lovpålagte oppgaver i Vålerskolen. Når vi «behandler personopplysninger», betyr det for eksempel at vi samler inn opplysningene, registrerer dem, setter dem sammen, lagrer dem eller utleverer dem.
I Vålerskolen er det nødvendig å behandle personopplysninger for:

 • å ivareta opplæringen av elevene
 • å tilrettelegge for tilpasset opplæring
 • å planlegge undervisning
 • å vurdere elevarbeider
 • å rapportere på resultater, orden, oppførsel og fravær
 • å kommunisere med elever og foresatte
 • å ha nødvendig informasjon om utfordringer eleven har knyttet til for eksempel diagnoser, vedtak, personlige forhold og lignende for å møte elevens behov så lenge eleven går i Vålerskolen

Kommunen har også en plikt til å sikre arkivering og bevaring av opplysninger innhentet i forbindelse med formål som nevnt. Opplysningene behandles på samme måte om det er elektronisk eller på papir.

Hva er det rettslige grunnlaget?

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger i grunnskolene i Våler er hovedsakelig hjemlet i lov. Sentrale lover er

 • Opplæringsloven, inneholder regler om blant annet innsamling, bruk og lagring av opplysninger til bruk i grunnskolen.
 • Personopplysningslova, regulerer kommunens behandling av personopplysninger.
 • Arkivlova, inneholder blant annet regler for hvordan dokumenter lagres, samt avlevering til arkivinstitusjon.
 • Forvaltningsloven, inneholder saksbehandlingsregler for hvordan saken din vil bli behandlet i Våler kommune. Som part i saken har du særskilte rettigheter, bl.a. om innsyn i sakens dokumenter.
 • Offentleglova, inneholder reglene for når et dokument er offentlig tilgjengelig for allmennheten, og når et dokument kan unntas offentlighet.
   

Dersom Våler kommune ønsker å behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for å utføre våre lovpålagte oppgaver, vil du bli informert om at det er frivillig å gi fra deg opplysningene og hva som er formålet med behandlingen av personopplysningene (f. eks. ved spørreundersøkelser).

I noen tilfeller behandler vi personopplysninger basert på ditt samtykke. I slike tilfeller blir du informert om hva behandlingen går ut på og aktivt bli bedt om å samtykke. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake.
Det er også nødvendig å behandle personopplysninger når det inngås en avtale.
 

Hvilke personopplysninger behandles?
Her kommer en beskrivelse av de elektroniske systemene som lagrer personinformasjon for grunnskolene i Våler. De ulike systemene behandler nødvendig informasjon knyttet til de ulike formålene som er nevnt tidligere.

 • Skoleadministrativt system: Her behandles følgende personopplysninger:
  Om eleven: Fødselsnummer, fornavn, etternavn, adresse, telefon, morsmålsopplysninger, skoletilhørighet, klasse, karakterer, orden/oppførsel, fravær, vitnemål, fakturainformasjon (SFO), SFO-tilhørighet, kommunikasjon skole/hjem.

Om foresatte: Fødselsnummer, navn, adresse, telefon, relasjon til barn, ulike samtykker gitt av foresatte.

 • Kartleggings - og vurderingsverktøy: Her lagres resultater på kartlegginger, nasjonale prøver og lignende. Systemet viser informasjon om testresultater knyttet til elevens navn for relevante lærere og skolens ledelse. Systemet viser resultater på gruppe/klasse/trinn-nivå for skoleeier (administrasjonen). Systemet skal bidra til å sikre nødvendige og gode tiltak knyttet til enkeltelevers og gruppers læring etter kartlegging.
 • Office 365: plattform for samhandling, ulike dokumenter, presentasjoner, bilder, lekser, oppgaver, meldinger mellom brukere, diskusjoner, kommentarer til innlegg mv.
 • Feidebaserte læringsprogrammer: Dette er ulike pedagogiske programmer som elevene kan logge seg inn på med sin Feide-bruker. Disse programmene er godkjente og lagt inn av skolen. Feide er den nasjonale løsningen for sikker innlogging og datadeling i utdanning og forskning.   
 • Planleggingsverktøy: Oversikt over læringsplaner, innleveringer, beskjeder til hjemmet og lignende. Nødvendige personopplysninger er navn, tlf.nr., e-post, fag- og klassetilhørighet, individuelle tilpasninger i fag, foresattes kontaktinformasjon.
 • System for søknad og organisering av skoleskyss: Her registreres navn, adresse og personnummer for identifisering slik at du kan får transporten du har krav på. Når det søkes skyss av medisinske grunner, må relevante helseopplysninger gis. Andre nødvendige opplysninger er hvilken sone og holdeplass man hører til slik at det kan produseres busskort.
 • Sak/arkivsystem: Her ligger elevmappene med all informasjon knyttet til ulike vedtak, personlige forhold, brev fra/til foresatte. Systemet ivaretar nødvendig sikkerhet rundt lagring av sensitive data.

I tillegg har alle elever nettbrett. På disse nettbrettene er det et antall applikasjoner. Før en app tas i bruk skal appen risikovurderes ut fra et personvernperspektiv. I tillegg skal databehandleravtale inngås med leverandører som regulerer hvordan leverandøren behandler personopplysninger på vegne av kommunen. Nettbrettene er kommunal eiendom, de er registrert slik at uvedkommende ikke kan logge seg på (ved for eksempel tyveri), og informasjon i applikasjoner lagres sikkert i sky. Elever med dysleksi og spesialundervisning vil ofte ha programmer og elektroniske hjelpemidler som lagrer informasjon knyttet til den enkelte.

I det daglige arbeidet på skolen finnes informasjon på papir som klasselister med kontaktinfo og oversikt over ulike faggrupper. Dokumenter med personopplysninger oppbevares på forsvarlig måte, og makuleres når informasjonen ikke lenger er relevant.
 

 • Bruk av ikke-anonym læringsmiljøundersøkelse: 
  Skolen kan bruke ikke-anonyme læringsmiljøundersøkelser i oppfølging av en konkret mistanke etter opplæringslova §9A-4 og 5 ved langvarige, uoversiktlige eller kompliserte utfordringer i skolemiljøet, der andre måter å undersøke på ikke har ført fram. Bruk av slike undersøkelser vil bli varslet til de trinnene hvor det er aktuelt i forkant.

  Selve undersøkelsen:
  Elevene har en plikt til å følge det opplegget skolen har for dere utvikling, deriblant delta på læringsmiljøundersøkelse når dette er nødvendig. Elvene må derimot ikke svare på spørsmålene i undersøkelsen, dette er frivillig.

  Undersøkelsen ber elevene svare på spørsmål som er nødvendige for å kartlegge og undersøke lærlingsmiljøet, både positive og negative faktorer.

  Når undersøkelsen er gjennomført vil skolen analysere resultatene og videre oppfølging vil følge skolen rutine for bruk av ikke-anonyme lærlingsmiljøundersøkelser. Her vil informasjon som fremkommer undersøkes nærmere gjennom elevsamtaler/oppfølgingssamtaler, slik at man kan avkrefte eller bekrefte påstander. Dersom det er opplysninger som skolen må undersøke ytterligere, vil skolen også snakke med foreldre.

  Lagring av opplysninger/innsyn til opplysninger: 
  Skolen ressursteam er de som iverksetter og har innsyn i undersøkelsen. Resultatene fra undersøkelsen vil kun bli delt med de ansatte som har behov for å vite. Ingen andre elever eller foreldre får innsyn i besvarelsen, men det kan framkomme opplysninger som skolen må ta tak i for å oppfylle sin plikt som er hjemlet i loven. I den anledning kan det være at skolen må informere foreldre om opplysninger som de har fått på bakgrunn av innrapporteringer i undersøkelsen.

  Undersøkelsen lagres inntil formålet er oppnådd, og det er skolen ressursteam som vurderer dette. 

 

Hvor hentes opplysningene fra?

Personopplysninger som behandles av grunnskolene i Våler kan komme fra foresatte og eleven selv, relevante fagsystemer og andre offentlige instanser. Når vi tilbyr lovpålagte tjenester til våre innbyggere, kan vi når det er nødvendig hente opplysninger om deg fra andre offentlige myndigheter eller offentlige registre, eksempelvis fra Folkeregisteret. Du har alltid rett til å få vite hvorfra vi henter opplysninger om deg i forbindelse med dine tjenester og ytelser i kommunen.
 

Hva overføres til andre skoler?

Elevdata lagres i skolenes systemer så lenge de er elever. Ved overgang fra barnetrinn til ungdomstrinn, overføres elevmapper automatisk i systemet. Våler kommune er skoleeier for 1.-10.trinn, og overføring krever derfor ikke samtykke. Det er kun den som har tjenstlig behov for det som har tilgang til elevmappen, som for eksempel rektor og kontaktlærer.

Når elever slutter i Vålerskolen, lagres elektronisk informasjon i kommunens arkiv i tråd med arkivlovens bestemmelser. Ved overføring til privat skole, annen kommune eller videregående skole blir opplysningene fra tiden i Vålerskolen fortsatt lagret.

Når eleven går over til videregående opplæring er det særskilt informasjon som eventuelt overføres, dette kan være i forbindelse med søknad på særskilt grunnlag, behov for spesielt tilrettelegging eller lignende. Foresatte deltar i denne prosessen, og gir skriftlig samtykke til det som overføres.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Ved enkelte anledninger blir dine personopplysninger formidlet til andre. Det kan være samarbeidsorganer eller andre som vi har plikt til å gi informasjon til. I slike tilfeller vil grunnskolene i Våler alltid forsikre seg om at delingen skjer basert på lovlig grunnlag.

Eksempler på dette er resultat av nasjonale prøver og eksamen, overføring av karakterer og type fag til VIGO for opptak til videregående opplæring.


Hvordan sikres opplysningene?

Informasjonssikkerhet handler om å sikre at informasjonen

 • ikke blir kjent for uvedkommende (konfidensialitet)
 • ikke blir endret utilsiktet eller av uvedkommende (integritet)
 • er tilgjengelig ved behov (tilgjengelighet)

Grunnskolene i Våler har ansvar for å sørge for at personopplysninger er tilstrekkelig sikret, og har rutiner som skal sikre at kun de som har et tjenstlig formål får tilgang til opplysningene. Personopplysninger kan ikke endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Opplysningene vil bli tatt vare på inntil «formålet med behandlingen er oppfylt». Personopplysninger som vi behandler på bakgrunn av ditt samtykke vil bli slettet hvis ditt samtykke slettes eller formålet med behandlingen er oppnådd.
Videre oppbevaring og lagring av personopplysninger skjer i henhold til arkivlovgivningen og annen særlovgivning.

Hvilke rettigheter har du?

Når grunnskolene i Våler behandler opplysninger om deg, skal du som registret i våre systemer alltid få vite hvilke data som behandles, hva opplysningene brukes til, samt hvor lenge de lagres. Du kan henvende deg til Våler kommune eller direkte til grunnskolene i Våler og be om å få innsyn i dine personopplysninger. Vi vil svare på din henvendelse så raskt som mulig og innen 30 dager.

 • Innsyn: Du har rett til å be om å få se hva som er lagret om deg som foresatt og dine barn som elever.
 • Retting av informasjon: Om du etter innsyn har sett opplysninger som er objektivt uriktig, kan du be om å få det rettet.
 • Sletting av informasjon: Alle elevmapper lagres i kommunens arkivsystem etter at eleven har sluttet i Vålerskolen. Du har ikke rett til å få slettet opplysninger som kan være viktige for senere behandlinger ved for eksempel klage på skolegang. Du kan ha rett til å få slettet opplysninger som ikke er arkivverdige, som for eksempel opplysninger fra barnetrinnet som ikke lenger var relevante på ungdomstrinnet.
 • Begrenset behandling: Du kan kreve midlertidig stopp i behandling av opplysninger hvis du mener de opplysningene Vålerskolen sitter på er unøyaktige eller at vi ikke har grunnlag for å behandle opplysningene. Vi vil da undersøke innsigelsene dine før opplysningene behandles videre.
 • Dataportabilitet: Du kan be om å få utlevert alle opplysninger du selv aktivt har gitt oss om deg som foresatt eller om ditt barn som elev i Vålerskolen. Dette er opplysninger du har gitt samtykke til. Dette gjelder også dersom du ønsker disse opplysningene sendt videre til for eksempel ny skole dersom dere flytter.
 • Protestere mot bruk av opplysninger: I helt spesielle tilfeller kan det hende du vil ønske å protestere mot bruk av personopplysninger. Dette gjelder hvis vi bruker opplysninger som ikke er nødvendige eller at vi ikke har ditt samtykke. Retten gjelder ikke dersom vi har tungtveiende grunner som går foran din protest.

Les mer om dine rettigheter:
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

Brukere som ønsker innsyn i behandling av personopplysninger eller korrigering av informasjon kan kontakte oss per post eller telefon, eller personlig oppmøte.

 

PERSONVERNOMBUD

Våler kommune har et personvernombud som skal verne personverninteressene til både
innbyggere og ansatte i kommunen.

Personvernombudet kan kontaktes som følger:

Navn: Pernille Hammer

e-post: personvernombud@vis.kommune.no

 Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i personvernforordningen (EU) nr. 2016/679.

Sist endret 18.02.2022