Andre samarbeid

Senter mot incest og seksuelle overgrep,  Nok Elverum
Nok.-senteret er et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetilbud til alle personer over 16 år som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. Vi er også en fagressurs som tilbyr veiledning og undervisning til skole­klasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

 

Helse INN – Elverum
Hvorfor jobbe sammen for bedre folkehelse? Vi står ovenfor store folkehelseutfordringer. Livsstilsykdommer, en aldrende befolkning og ungt utenforskap er utfordringer som hverken kommunene eller spesialisthelsetjenesten kan løse alene. Flere hoder tenker bedre enn ett – sammen finner vi svar.

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
PPT i Elverum er en interkommunal pedagogisk-psykologisk tjeneste som betjener kommunene Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot. I tillegg betjenes videregående skoler som har adresse i disse kommunene. PPT består av 10 fagpersoner, spesialpedagoger og pedagogisk-psykologiske rådgivere, logopedtjeneste samt en merkantil stilling.

 

Midt-Hedmark brann og redningstjeneste IKS
Er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Tynset og Folldal. Selskapet ble etablert den 1. juli 2005. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har i dag ansvaret med å forvalte brann- og redningstjenesten
etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver for eierkommunene. Administrasjonen for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er lagt til Elverum kommune. Det er lokalisert brannstasjoner i alle eierkommunene..

Feiing og tilsyn
Midt-Hedmark brann og redningsvesen utfører feiing og tilsyn for Våler kommune.