Næringsnytt januar 2020 - Skapervilje og gjennomføringskraft

Innlandet har mange flotte privateide og offentlige virksomheter som skaper gode resultater. Hver organisasjon har sin egenart og sine særskilte utfordringer. La oss ta en rask tur innom fire ulike virksomheter som hver på sin måte bidrar med stor verdiskapning. Klikk deg inn i saken for å lese om alle de fire virksomhetene.

 

 

 

 

 

     

Flisa Trykkeri markedsfører seg med ordene - itte akkurat urbant.  Bak denne humoristiske beskrivelsen av virksomheten finner vi Flisa Trykkeri sine  verdier om Yrkesstolthet og at Vi bryr oss. I tillegg er det helt grunnleggende for dem å være nøyaktige, samtidig som de utvikler seg og innehar den høyeste kunnskapen og kompetansen på sine fagområder. Den røde tråden på Flisa Trykkeri er at de er framoverlente og investerer i prosjekter som etter hvert blir ny kjernevirksomhet. Et tradisjonelt boktrykkeri har blitt den største aktøren innen grafiske tjenester mellom Oslo og Trondheim.

Terningen Arena i Elverum er eksempelet på hvordan offentlige og kommersielle interesser gjennom samhandling lykkes med å skape faglige, kulturelle og forretningsmessige resultater. Hver dag passerer det ca 3000 mennesker inn dørene på Terningen Arena. 30 tusen kvadratmeter relevant bygningsmasse og 28 dekar utendørs idrettsanlegg er grunnlaget for en mangefasettert virksomhet og omfattende tjenestetilbud. Her er blant annet både Høyskolen i Innlandet, Eon Reality, Helse INN, NAV og Elverum Håndball. Den røde tråden på Terningen Arena er at virksomhetene til sammen danner et komplementært mangfold  hvor det er naturlig med  kunnskapsdeling og samarbeid. Aktørene nyter godt av hverandres utvikling og suksess og det er gode vilkår for vekst.

Forestia AS er for de fleste kjent som den store sponplatefabrikken på Braskereidfoss.  Forestia AS inngår i det børsnoterte selskapet Byggma ASA som produserer og selger byggevarer til de skandinaviske og nordeuropeiske markedene. Byggma-konsernet har tre grunnleggende verdier for deres virksomhet; Inkluderende, Nyskapende og Ansvarlig. Verdiene er solid forankret og verdsatt. De skaper engasjement, nysgjerrighet, kompetanse og stimulerer til utvikling og kommersialisering av gode ideer. Kombinert med konsernets store fokus på innovasjon og teknologiutvikling har Forestia AS utviklet seg videre fra å være en stor sponplatefabrikk med fokus på enhetskostnader til å bli en solid merkevareprodusent gjennom flere år med produktutvikling. Forestia AS har 220 offensive og dedikerte medarbeidere som løfter fram bedriften. Den røde tråden er at investeringene gjennomføres  og at alle ansatte har muligheter til å utvikle seg selv gjennom sitt arbeid.

GENO på Hamar er samvirkebedriften og avlsfirmaet som står bak den norske kua – NRF. Gjennom flere ti år har GENO investert i avlsarbeid og bidratt til NRF sin positive utvikling. NRF blir også eksportert og en barriere ble brutt i 2018 når salget av NRF internasjonalt ble større enn salget av NRF i Norge. GENO sin virksomhet og strategi har også tatt inn FN sine bærekraftsmål og dette gjelder konkret bærekraftsmålene om;  Ingen sult, God helse og Ansvarlig forbruk og produksjon. Den røde tråden i GENO sin virksomhet er forbedrings- og utviklingsarbeid til beste for hele verdikjeden; hvor avslmaterialet er starten og hvor veterinærfaget, fôr og fôring, husdyrhold, mekanisering, teknologi, driftsledelse og kompetanse gir et samlet bidrag til framtidens husdyrproduksjon.

Det er store forskjeller på de fire virksomhetene, men de har ett viktig fellestrekk. De har eller har hatt ledere og eiere med både skapervilje og gjennomføringskraft.  Per Otto Sletten på Flisa Trykkeri utvikler på elegant vis den tradisjonelle trykkerivirksomheten, samtidig som han er utradisjonell og går nye veier. Trond Hagen har blitt kalt Terningen Arenas far. Hans rolle som idemaker, ildsjel og formidler av entusiasme bidro sterkt til realiseringen av Terningen Arena. Konsernsjef Geir Drangsland i Byggma ASA viser en sterk kombinasjon av forretningsmessig analyse og gjennomføring av lønnsomme utviklingsstrategier for virksomheten. Avtroppende direktør Sverre Bjørnstad i GENO har gjennom 23 år vært en pro-aktiv leder i et samvirkeforetak og skapt solide resultater med samfunnsmessige positive ringvirkninger.  Disse fire viser at kombinasjonen og summen av skapervilje og gjennomføringskraft fra ledelse og eier, satt i system i hver virksomhet, gir den beste grobunn for verdiskapning og resultater.

Arild Lande

Næringssjef Våler kommune