Tilskudd til tiltak i beiteområder

Hedmark har et lett tilgjengelig og godt beitelandskap og store, produktive utmarksbeitearealer. Til sammen høstes det fôr i utmarka gjennom beiting til en verdi av over 50 mill. kroner pr. år i fylket vårt.

 

 

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Det kan søkes om tilskudd til både investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder.

Les mere om ordningen her